Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1132
Title: Duszpasterstwo w systemie penitencjarnym Federacji Rosyjskiej
Other Titles: Pastoral Care in The Penitentiary System of The Russian Federation
Authors: Matwiejuk, Jarosław
Keywords: wolność sumienia i wyznania; Federacja Rosyjska; Federalna Służba Wykonywania Wyroków Rosji; system penitencjarny; kapelan; duszpasterstwo więzienne; Russian Federation; freedom of conscience and religion; Federal Service for the Enforcement of Judgments of Russia; penitentiary system; prison chaplaincy; chaplain
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 153-171
Abstract: Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konstytucyjnych, ustawowych oraz podustawowych uwarunkowań normatywnych funkcjonowania duszpasterstwa więziennego w Federacji Rosyjskiej. Przedmiotem opracowania jest także przybliżenie praktyki funkcjonowania odradzającego się w Rosji duszpasterstwa więziennego wraz z występującymi problemami oraz rosnącej roli związków wyznaniowych w tym zakresie. Jednocześnie na tym tle dokonano ogólnej charakterystyki rosyjskiego systemu penitencjarnego, wskazując na jego kluczowe elementy, w tym centralny organ zarządzający – Federalną Służbę Wykonywania Wyroków Rosji. Celem artykułu jest również wskazanie niedoskonałości obowiązujących przepisów prawnych i praktyki organów państwowych związanych z funkcjonowaniem duszpasterstwa więziennego w Federacji Rosyjskiej. W konkluzji rozważań przedstawiono perspektywę dalszej ewolucji pozycji prawnej duszpasterstwa więziennego w Rosji. Rezultatem przeprowadzonych badań jest zasadniczy wniosek o potrzebie reformy rosyjskiego systemu funkcjonowania duszpasterstwa więziennego w celu skutecznego zagwarantowania wolności sumienia i wyznania osobom pozbawionym wolności.
The main purpose of this article is to present the constitutional, statutory and substatutory conditions of the functioning of prison chaplaincy in the Russian Federation. The study also discusses the practice of the functioning of prison chaplaincy currently being reborn in Russia, identifies the main problems and describes the growing role of religious organizations in this respect. At the same time, a general characterization of the Russian penitentiary system is made against this background, indicating its key elements, including the central management body – the Federal Service for the Enforcement of Judgments of Russia. Additionally, the article points out the imperfections of the applicable legal regulations and the practice of state organs related to the functioning of prison chaplaincy in the Russian Federation. The study concludes by presenting the prospects for further evolution of the legal position of prison chaplaincy in Russia, underlining that it is necessary to reform the Russian system of prison chaplaincy in order to effectively guarantee freedom of conscience and religion to persons deprived of liberty.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1132
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5281
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matwiejuk_Jaroslaw_Duszpasterstwo_w_systemie_penitencjarnym_Federacji_Rosyjskiej.pdf755,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons