Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1130
Title: State Funding of Religious Organizations in Georgia
Other Titles: Finansowanie związków wyznaniowych w Gruzji z budżetu państwa
Authors: Gegenava, Dimitry
Keywords: church-state relations; funding of religious organizations; Georgia; finansowanie związków wyznaniowych; Gruzja; Gruziński Kościół Prawosławny; Georgian Orthodox Church; relacje państwo-kościół; Demokratyczna Republika Gruzji
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 22 (2019), s. 119-134
Abstract: This article aims to analyze the existing model of state funding of religious organizations in Georgia, taking into account its assumptions and nature and focusing on the problem of the preferential treatment of some religious organizations (especially the Georgian Orthodox Church). First, the key assumptions of funding religious organizations from public sources in Georgia are presented. Then, the article discusses the relevant case law of the Constitutional Court of Georgia. Finally, the challenges of the current model are identified, and some suggestions for the desirable changes in the system are made accordingly. It is argued that the future solutions in this area should respect the principle of secular state. The article concludes by indicating some possible European models that could be followed by the Georgian legislator.
Niniejszy artykuł analizuje obecny model państwowego finansowania związków wyznaniowych w Gruzji, biorąc pod uwagę jego założenia oraz naturę i koncentrując się na problemie uprzywilejowanego traktowania niektórych związków wyznaniowych (w szczególności Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego). Jako pierwsze zaprezentowano kluczowe założenia finansowania związków wyznaniowych ze środków publicznych w Gruzji. Następnie artykuł przybliża orzecznictwo gruzińskiego Trybunału Konstytucyjnego odnoszące się do omawianych kwestii. Na koniec wskazano wady obecnego modelu oraz zaproponowano kierunki pożądanych zmian w systemie finansowania związków wyznaniowych. Autor argumentuje, że przyszłe rozwiązania w tym zakresie powinny w większym stopniu uwzględniać zasadę świeckości państwa. Artykuł wieńczy wskazanie możliwych wzorców europejskich, do których powinien odnieść się gruziński ustawodawca.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1130
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.5478
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2019, T. 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gegenava_Dimitry_State_funding_of_Religious_Organizations_in_Georgia.pdf774,87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons