Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3264
Title: Characterization of Chronic Fatigue in Polish Men Aged 13–24
Other Titles: Charakterystyka przewlekłego zmęczenia u polskich mężczyzn w wieku 13–24 lat
Authors: Kulik, Agnieszka
Dacka, Monika
Keywords: chronic fatigue; development; somatic symptoms; risk factor; zmęczenie przewlekłe; rozwój; objawy somatyczne; czynnik ryzyka
Issue Date: 2021
Publisher: Wydawnictwo UMCS
Citation: "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia", 2021, Vol. 34, nr 3, s. 221-232
Abstract: Chronic fatigue is fatigue that lasts for more than 6 months that affects psychical and physical functioning and reduces significantly the activity of the person. It is diagnosed more often in women than in men. Accordingly, the question arises on characteristics of chronic fatigue in men associated with age. The aim of the study was to determine the intensity and the picture of chronic fatigue in men in Poland. It was intended to indicate age-related differences in the picture of chronic fatigue in men. We analyzed results from the 478 men aged 13–24 (M = 17.23 ± 2.63). Rokuro Kosugo’s Cumulative Fatigue Symptoms Questionnaire adapted by Agnieszka Kulik and Leszek Szewczyk was used to evaluate chronic fatigue. The applied statistical analysis made it possible to determine significant differences. It is no difference in intensity of chronic fatigue in a group of men according to the stage of development (χ2 = 5.878). Men aged 13–15 are more psychical overload (H = 6.655; p < 0.05) and have more somatic symptoms (H = 90.026; p < 0.05) than others. The risk factor of chronic fatigue is age 13–15. During adolescence, Polish men usually manifest low or moderate severity of chronic fatigue. Numerous somatic symptoms and pronounced psychological overload occurred in the group of the youngest and oldest subjects.
Zmęczenie przewlekłe to zmęczenie trwające przez ponad 6 miesięcy, które wpływa na funkcjonowanie psychiczne i fizyczne oraz znacznie zmniejsza aktywność człowieka. Jest częściej diagnozowane u kobiet niż u mężczyzn. W związku z tym pojawia się pytanie o cechy przewlekłego zmęczenia u mężczyzn, związane z wiekiem. Celem badań było określenie nasilenia i obrazu przewlekłego zmęczenia u mężczyzn w Polsce, aby na tej podstawie wskazać różnice związane z wiekiem w obrazie przewlekłego zmęczenia u mężczyzn. Przeanalizowano wyniki 478 mężczyzn w wieku 13–24 lat (M = 17,23 ± 2,63). Do oceny zmęczenia przewlekłego wykorzystano Kwestionariusz skumulowanych objawów zmęczenia Rokuro Kosugo w adaptacji Agnieszki Kulik i Leszka Szewczyka. Zastosowana analiza statystyczna pozwoliła na określenie istotnych różnic. Nie ma różnicy w natężeniu przewlekłego zmęczenia w grupie mężczyzn w zależności od etapu rozwoju (χ2 = 5878). Mężczyźni w wieku 13–15 lat są bardziej przeciążeni psychicznie (H = 6,655; p < 0,05) i mają więcej objawów somatycznych (H = 90,026; p < 0,05) niż pozostali. Czynnikiem ryzyka przewlekłego zmęczenia jest wiek 13–15 lat. W okresie dojrzewania polscy mężczyźni zwykle wykazują niewielkie lub umiarkowane nasilenie chronicznego zmęczenia. Liczne objawy somatyczne i wyraźne przeciążenie psychiczne wystąpiły w grupie osób najmłodszych i najstarszych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3264
DOI: 10.17951/j.2021.34.3.221-232
ISSN: 0867-2040
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kulik_Agnieszka_Dacka_Monika_Characterization_of_Chronic_Fatigue.pdf290,55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons