Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1410
Title: „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” jako czasopismo uniwersyteckie
Other Titles: ‘ZESZYTY NAUKOWE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO’ AS A UNIVERSITY JOURNAL
Authors: Misiura, Grzegorz
Keywords: „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; prasoznawstwo; dzieje KUL; idea uniwersytetu katolickiego; John Paul II Catholic University of Lublin; press studies; history of the Catholic University of Lublin; the idea of a Catholic university
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2020, T. 113, s. 265-283
Abstract: Przedmiotem artykułu jest omówienie czasopisma „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” do 2018 roku, czyli 60 lat jego ukazywania się. Było ono pomyślane jako prezentacja wyników badań ludzi związanych z uniwersytetem (pracownicy naukowi, studenci, absolwenci), a także zapis wydarzeń odbywających się na uczelni, zarówno w jej murach, jak i poza nimi, poprzez działalność naukowo-konferencyjną jej pracowników. Przedstawiono zarówno okoliczności towarzyszące powstaniu czasopisma, jak i skład komitetu redakcyjnego, który decydował o kształcie poszczególnych numerów. W prowadzonych analizach skupiono się przede wszystkim na dziale „Artykuły”, który przedstawiał dokonania naukowe. Wyniki przedstawiono w sposób ilościowy i procentowy, co wydaje się zrozumiałe przy prezentacji tak obszernego materiału źródłowego. Zwrócono także uwagę, że „Zeszyty Naukowe KUL” są źródłem informacji do badań nad dziejami uniwersytetu. Wyodrębniono w nim bowiem oddzielny dział do rejestrowania wydarzeń. Obecnie czasopismo nadal pozostaje interdyscyplinarne, mimo zmiany swojego profilu – zamiast prezentowania dokonań przede wszystkim pracowników naukowych KUL, przedstawia dokonania autorów także spoza tego środowiska.
The subject of the article is the analysis of the journal ‘Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego’ (Scientifi c Journals of the Catholic University of Lublin) until 2018, that is throughout 60 years of its publication. It was conceived as a presentation of research results of people connected with the university (researchers, students, graduates), as well as a record of events taking place at the university, both inside and outside its walls, through the scientifi c conference activities of its employees. The circumstances surrounding the creation of the journal are presented, as well as the composition of the editorial committee, which decided on the shape of the individual issues. The analysis was mainly focused on the ‘Articles’ section, which presented scientifi c achievements. The results are presented in a quantitative way and in percentage distribution, which seems understandable when presenting such extensive source material. It was also pointed out that ‘Zeszyty Naukowe KUL’ is a source of information for research on the history of the university, as it contains a separate section for recording events. Currently, the journal still retains its interdisciplinary character, despite the change of its profi le – instead of presenting the achievements of the academic staff of the Catholic University of Lublin, it presents the achievements of authors also from outside this circle.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1410
DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.10008
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2020, T. 113

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misiura_Grzegorz_Zeszyty_Naukowe_Katolickiego_Uniwersytetu_Lubelskiego_jako_czasopismo_uniwersyteckie.pdf385,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons