Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1012
Title: Organista Stanisław Wyszyński (1876-1970)
Other Titles: Organist Stanisław Wyszyński (1876-1970)
Authors: Misiura, Grzegorz
Keywords: Stanisław Wyszyński, organista, ojciec, Stefan Wyszyński, rodzina Wyszyńskich; Stanisław Wyszyński, organist, father, Stefan Wyszyński, the Wyszyńskis
Issue Date: 2015
Publisher: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Citation: "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 2015, T. 104, s. 203-224.
Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia postać organisty Stanisława Wyszyńskiego. Pracował on w kilku parafiach na pograniczu Mazowsza i Podlasia w 1. poł. XX wieku. Umiał połączyć pracę i życie rodzinne. Był też przykładnym katolikiem. W takiej rodzinie przyszedł na świat Stefan Wyszyński, późniejszy Prymas Polski. W artykule zostały przytoczone informacje biograficzne o rodzinie Księdza Prymasa. Ojciec zawsze był dumny ze swojego syna, który dochodząc do najwyższych godności kościelnych, często odwiedzał swojego syna, a pod koniec życia zamieszkał u niego w pałacu arcybiskupim. W artykule zostały ukazane relacje łączące ojca z synem, które szczególnie uwidoczniły się w korespondencji z czasu uwięzienia Prymasa Wyszyńskiego. Szczegółowo zostały opisane choroba i śmierć Stanisława Wyszyńskiego. Na koniec przywołano produkcje telewizyjne, w których pojawiła się jego postać.
The following article presents organist Stanisław Wyszyński. He worked in several parishes on the border of Mazowsze and Podlasie in the fi rst half of the twentieth century. He knew how to combine work and family life. He was also an exemplary Catholic. Stefan Wyszyński, later Primate of the Poland, was born to that family. The article includes biographical information about Primate’s family. His father was always proud of his son, who held the highest offi ce of the church. Stanisław often visited his son, and at the end of his life he lived with him in the archbishop’s palace. The article also shows relations between father and son, which were particularly highlighted in correspondence during the time of imprisonment of Primate Wyszyński. In addition, Stanisław Wyszyński’s illness and death were described in detail. Finally, the paper mentions television productions in which he appeared.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1012
ISSN: 0518-3766
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Misiura_Grzegorz_Organista_Stanislaw_Wyszynski.pdf347,51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons