POMOC ReKUL

Spis treści:

Zamknij okno
Przeglądanie
Wyszukiwanie
Wyszukiwanie szczegółowe
Zespoły
Kolekcje
Rejestracja w ReKUL
Deponowanie
Formaty plików
Identyfikatory cyfrowe "Handles"
Mój ReKUL
Edycja profilu
Subskrypcja powiadomień e-mail
 

Repozytorium gromadzi, rozpowszechnia i przechowuje cyfrowe dokumenty naukowe. W tym miejscu można znaleźć artykuły naukowe, książki, rozdziały, materiały dydaktyczne, rozprawy doktorskie, materiały niepublikowane, sprawozdania, raporty w różnych formatach cyfrowych. Zasób Repozytorium powiększa się stopniowo wraz z rozbudową zespołów i kolekcji.

Zasób repozytorium jest zorganizowany wokół zespołów, które mogą odpowiadać jednostkom administracyjnym, takim jak wydziały, instytuty, zakłady, ośrodki badawcze. W obrębie każdego zespołu można tworzyć nieograniczoną liczbę podzespołów oraz nieograniczoną liczbę kolekcji. Każda kolekcja może zawierać nieograniczoną liczbę dokumentów.


PRZEGLĄDANIE góra strony

Przeglądanie listy dokumentów jest możliwe według określonej kolejności:

Przeglądanie według zespołów / kolekcji daje możliwość przeglądania zespołów w kolejności alfabetycznej oraz przeglądania podzespołów i kolekcji w obrębie zespołu.

Przeglądanie według tytułu daje możliwość przeglądania alfabetycznej listy wszystkich tytułów.

Przeglądanie według autora daje możliwość przeglądania alfabetycznej listy wszystkich autorów.

Przeglądanie według słów kluczowychdaje możliwość przeglądania alfabetycznej listy wszystkich słów kluczowych.

Przeglądanie według daty wydania daje możliwość przeglądania chronologicznej listy wszystkich dokumentów według daty wydania.

Przeglądanie według typu dokumentu daje możliwość przeglądania alfabetycznej listy wszystkich rodzajów dokumentów.

Przeglądanie według typu licencji daje możliwość przeglądania alfabetycznej listy wszystkich wzorców licencji.

Musisz zarejestrować się w systemie jeśli:

Deponowanie to funkcja dająca użytkownikom możliwość dodawania dokumentów do Repozytorium. Proces deponowania obejmuje wypełnianie informacji o dokumencie w formularzu metadanych i przesłanie pliku zawierającego dokument cyfrowy. Każde Repozytorium ustanawia własną politykę deponowania.

Mój ReKUL to osobista strona prowadzona dla każdego członka Repozytorium. Strona ta zawierać może listę dokumentów konkretnego członka Repozytorium, które są w trakcie deponowania, lub listę zadań dotyczącą dokumentów, które wymagają działań, takich jak edytowanie, przeglądanie lub sprawdzanie.

Edytuj profil pozwala Ci zmienić hasło.

O oprogramowaniu DSpace przenosi Cię do informacji o projekcie DSpace i jego rozwoju.


WYSZUKIWANIE góra strony

Aby wyszukiwać w całym Repozytorium, użyj pola wyszukiwań u góry paska nawigacyjnego po lewej stronie.

Search Box

Możesz od razu zawęzić wyniki do konkretnego obszaru, wystarczy wejść do zespołu i z panelu "Przeglądaj wg" wybrać odpowiedni indeks (np. "Data wydania", "Autor", "Tytuł"). Z tego poziomu możesz także przejść do wybranej kolekcji, która również posiada panel z właściwymi dla niej indeksami.

Search Box

Wybranie indeksu wyświetla odpowiednie wyniki, które dodatkowo można dostosować za pomocą paska wyszukiwania na tej stronie.

Search Box

Search Box

Repozytorium używa wyszukiwarki Jakarta Lucene. Oto kilka wskazówek wyszukiwania:

Co to jest wyszukiwanie słów kluczowych
Słowo(a) wpisane w pole wyszukiwania będą wyszukiwane w polach tytułu, autora, abstraktu, serii, instytucji finansującej badania oraz polach identyfikujących każdy rekord dokumentu.

Jeśli strona umożliwia wyszukiwanie pełnotekstowe, wprowadzony tekst będzie wyszukiwany również w pełnych tekstach wszystkich zarchiwizowanych dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania pełnotekstowego, należy skontaktować się z Administratorem ReKUL.

Co nie jest wyszukiwane - słowa pomijane
Wyszukiwarka ignoruje niektóre słowa, które występują często w języku angielskim, ale nie dodają wartości do wyszukiwania. Są to:

"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into",

"is" ,"it" ,"no" , "not" , "of" , "on" , "or" , "such", "the" , "to" , "was"

Skracanie słów
Używaj gwiazdki (*) po temacie słowa, aby uzyskać wszystkie trafienia zawierające słowa zaczynające się od tego głównego, na przykład:

   will retrieve selects, selector, selectman, selecting.

Wyszukiwanie frazy
Aby wyszukać frazę przy użyciu wielu słów, umieść cudzysłów (") wokół frazy.

Precyzyjne dopasowanie słowa
Umieść znak plus (+) przed słowem, jeśli musi pojawić się w wynikach wyszukiwania. Na przykład w następującym wyszukiwaniu słowo "training" jest opcjonalne, ale słowo "dog" musi pojawić się w wyniku.

Eliminowanie dokumentów z niepożądanymi słowami
Umieść znak minus (-) przed słowem, jeśli nie powinno pojawić się w wynikach wyszukiwania. Alternatywnie można użyć operatora NOT.

Może to ograniczyć wyszukiwanie w celu wyeliminowania niepożądanych trafień.

  or  

Na przykład w następującym wyszukiwaniu otrzymasz dokumenty zawierające słowo "training", z wyjątkiem tych, które zawierają również słowo "cat".

Wyszukiwanie boolowskie

Następujące operatory Boole'a mogą być użyte do łączenia pojęć. Zauważ, że muszą być napisane WIELKIMI LITERAMI!

AND - ogranicza wyszukiwanie do znalezienia dokumentów zawierających wszystkie słowa lub frazy połączone tym operatorem, np.

Zostaną wyszukane wszystkie dokumenty, które zawierają OBA słowa "cats" i "dogs".

OR - rozszerza wyszukiwanie do znalezienia dokumentów zawierających dowolne słowa lub frazy występujące w otoczeniu operatora, np.

Zostaną wyszukane wszystkie dokumenty, które zawierają ALBO słowa "cats" albo "dogs".

NOT - ogranicza wyszukiwanie do wykluczenia dokumentów zawierających słowo następujące po operatorze, np.

Zostaną wyszukane wszystkie dokumenty, które zawierają słowo "training" Z WYJĄTKIEM tych, które zawierają również słowo "cat".

Można używać nawiasów w wyszukiwaniu, aby pogrupować rozbudowane terminy wyszukiwawcze, a następnie można zastosować operatory do całego zestawu, np.


WYSZUKIWANIE SZCZEGÓŁOWE góra strony

Wyszukiwanie szczegółowe pozwala Ci wyszczególnić pola, które chcesz przeszukiwać, i zawęzić wyniki wyszukiwania przy użyciu filtrów.

Możesz ograniczyć Twoje wyszukiwanie do danego zespołu, klikając strzałkę po prawej stronie górnego pola. Jeśli chcesz, aby Twoje wyszukiwanie obejmowało cały zasób Repozytorium, pozostaw to pole w pozycji domyślnej.

Następnie wybierz indeks z kolumny po lewej stronie i wpisz szukane słowo lub frazę w prawej kolumnie. Możesz zastosować filtry wyszukiwania, aby zawęzić wyniki, klikając strzałkę po prawej stronie pola zawierającego filtry.

Uwaga: Musisz używać pól w odpowiedniej kolejności. Jeśli pozostawisz pierwsze pole puste, Twoje wyszukiwanie nie zadziała.


ZESPOŁY góra strony

Zasób Repozytorium jest zorganizowany wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom i innym jednostkom ogólnouczelnianym. W obrębie każdego zespołu można tworzyć nieograniczoną liczbę podzespołów oraz nieograniczoną liczbę kolekcji. Każda kolekcja może zawierać nieograniczoną liczbę dokumentów.

Taka organizacja zapewnia Repozytorium elastyczność dostosowania się do różnych potrzeb naukowców, pozwalając im na:

Każdy zespół posiada własną stronę z informacjami, nowościami i linkami odzwierciedlającymi zainteresowanie tym zespołem, a także opisową listę kolekcji w obrębie zespołu.


KOLEKCJE góra strony

W zespołach może być tworzona i przechowywana nieograniczona liczba kolekcji. Kolekcje mogą być zorganizowane według tematu lub według rodzaju informacji (takich jak dokumenty robocze lub zestawy danych), lub jakiejkolwiek innej metody porządkowania, którą Zespół Repozytorium uzna za przydatną przy organizacji cyfrowych dokumentów. W kolekcjach mogą obowiązywać różne zasady i przepływy pracy.

Każda kolekcja posiada własną stronę z informacjami, nowościami i linkami odzwierciedlającymi zainteresowanie użytkowników tą kolekcją.


REJESTRACJA W ReKUL góra strony

W strefie wymagającej autoryzacji system będzie wymagał, abyś się zalogował. W Repozytorium mogą zarejestrować się wszyscy użytkownicy posiadający konto w domenach kul.lublin.pl oraz kul.pl. Niektóre funkcje są ograniczone, jak na przykład deponowanie pracy wymaga autoryzacji ze strony Zespołu Repozytorium.

Zanim zalogujesz się po raz pierwszy, musisz wybrać zakładkę "Moje konto" i kliknąć "Rejestracja". Następnie musisz podać swój adres e-mail i kliknąć "Zarejestruj". Twój adres e-mail powinien zawierać nazwę użytkownika i nazwę domeny. Nie jest rozróżniana wielkość liter.

Przykład: moniker@mycorp.com

System wygeneruje link aktywacyjny, który zostanie do Ciebie przesłany na podany adres e-mail. Następnie musisz kliknąć w ten link. Po kliknięciu w link aktywacyjny pojawi się formularz do uzupełnienia. W formularzu należy podać swoje podstawowe dane oraz hasło składające się z co najmniej 6 znaków. W celu potwierdzenia hasła należy wpisać je ponownie i kliknąć klawisz "Potwierdź rejestrację".

Po zakończeniu procesu rejestracji możesz zalogować się do Repozytorium poprzez wybranie zakładki "Moje konto" i kliknięciu "Mój ReKUL". Następnie musisz wpisać swój adres e-mail i hasło, które podałeś w formularzu rejestracyjnym. Wielkość liter jest w tym przypadku rozróżniana. Aby się zalogować, kliknij przycisk "Zaloguj się".


DEPONOWANIE góra strony

Deponowanie: Wybierz kolekcję

Kliknij strzałkę po prawej stronie rozwijanego pola, aby wyświetlić listę kolekcji. Zaznacz tą, do której chcesz dodać swój dokument i kliknij przycisk "Dalej", aby kontynuować, lub przycisk "Anuluj", aby przerwać Twoje deponowanie.

Deponowanie kolekcji

Na górze każdej strony deponowania znajdziesz 7 przycisków przedstawiających każdy etap procesu deponowania. Podczas przechodzenia przez kolejne etapy, przyciski te będą zmieniały kolor – jest to sposób informacji, że już byłeś w danej części. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, kliknięcie w dany przycisk pozwoli Ci wrócić do wskazanego miejsca. Dodatkowo na dole strony znajdziesz przyciski nawigacyjne, które pozwalają Ci poruszać się do przodu lub do tyłu.

Przechodzenie pomiędzy etapami nie ma wpływu na wprowadzone dane, cały czas będą one zachowane w swoich polach.

Pasek postępu deponowania - przyciski na górze strony

Przyciski deponowania

Zatrzymanie w trakcie procesu deponowania

W dowolnym momencie procesu deponowania możesz przerwać i zapisać rozpoczętą pracę, a następnie powrócić do niej w późniejszym terminie, klikając przycisk "Anuluj / Zapisz" na dole strony. Dane, które zostały już wprowadzone, będą przechowywane aż do momentu powrotu do procesu deponowania. Pojawi się przypomnienie na Twojej stronie "Mój ReKUL", że masz zadanie deponowania w toku. Jeśli w jakiś sposób przypadkowo wyjdziesz z procesu deponowania, zawsze możesz wznowić pracę z pozycji Twojej strony "Mój ReKUL". Możesz także anulować swoje deponowanie w dowolnym momencie.

Jeśli po zalogowaniu w dalszym ciągu nie posiadasz pozwolenia na deponowanie w kolekcji, którą wybrałeś, nie widzisz jej, lub pojawiły się okoliczności do jej zmiany, skontaktuj się z Administratorem ReKUL, aby uzyskać pomoc lub wyjaśnienie sytuacji.


Deponowanie: Opisz pozycję - Strona 1 góra deponowania góra strony

Informacje, które wypełniasz na pierwszych dwóch stronach utworzą rekord metadanych, który umożliwi użytkownikom odnalezienie Twojego dokumentu za pomocą wyszukiwarki. Im bogatsze metadane, tym bardziej "wykrywalny" będzie Twój dokument, więc prosimy poświęcić trochę czasu na wypełnienie wielu takich pól, jakie mają zastosowanie dla Twojego dokumentu.

Autorzy:

To może być osoba, organizacja lub urząd odpowiedzialna/-y za tworzenie lub wkład do treści dokumentu. Klikając na przycisk "Dodaj więcej" możesz dodać tak wielu autorów, jak jest to potrzebne. Przykłady:

Autorzy

Jeśli autorem jest organizacja, jej nazwę wprowadź do pola dla nazwiska:

Organizacje


Tytuł:

Wprowadź pełny i właściwy tytuł, pod którym ten dokument powinien być znany. Wszystkie dokumenty w Repozytorium muszą posiadać tytuł!

Tytuł


Tytuły równoległe:

Jeśli Twój dokument ma obowiązujące warianty tytułu, na przykład tytuł w innym języku lub skrót, wówczas wprowadź go tutaj.

Tytuły równoległe


Data wydania:

Jeśli Twój dokument został wcześniej opublikowany lub udostępniony publicznie, wprowadź datę tego wydarzenia tutaj. Jeśli nie znasz miesiąca, pozostaw domyślne "Brak miesiąca"; w przeciwnym razie wybierz miesiąc z rozwijanego pola. Jeśli nie znasz dokładnego dnia, pozostaw to pole puste.

Data wydania


 

Wydawca:

Wprowadź nazwę wydawcy tego dokumentu.


Źródło:

W przypadku, gdy deponujesz artykuł z czasopisma lub część większej pracy, jak na przykład rozdział książki, wprowadź informacje o źródle dla tego dokumentu.

Dla artykułów z czasopism, należy zawrzeć tytuł czasopisma, rok wydania, tom, numer i strony, na przykład Przegląd Uniwersytecki, 2015, Vol. (lub R., T.) 27, nr (lub z., f.) 2, s. 5-12

Dla rozdziału książki, należy zawrzeć jej tytuł, autora/-ów (redaktora/-ów), miejsce i datę wydania oraz strony, na przykład Metafizyka w filozofii, red. nauk. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 5-10Serie / Raporty:

Jeśli Twój dokument jest deponowany w kolekcji "Sprawozdania i raporty naukowe" i jest numerowany w serii, jak na przykład raporty naukowo-techniczne lub dokumenty robocze, wówczas należy wypełnić pole Serie/Raporty, wpisując tytuł serii i numer przypisany do tej pozycji.

Serie / Raporty


Identyfikatory:

Jeśli znasz unikatowy numer lub kod, który identyfikuje ten dokument w jakimś systemie, wówczas wprowadź go tutaj.
Kliknij na strzałkę po prawej stronie pola wprowadzania i wybierz jedną z opcji z rozwijanego menu. Wybory dotyczą:

Alternatywna lokalizacja - Link do źródła elektronicznego - np. http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/issue/view/130
DOI - Digital Object Identifier - Cyfrowy Identyfikator Dokumentu - np. http://dx.doi.org/10.18290/rnp
ISBN - International Standard Book Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki - np. 0-1234-5678-9
ISMN - International Standard Music Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Druku Muzycznego - np. M-53001-001-3
ISSN - International Standard Serial Number - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego - np. 1234-5678
Numer Dokumentu Rządowego - Government Document Number - np. NASA SP 8084
URI - Universal Resource Identifier - Uniwersalny Identyfikator Zasobu - np. http://www.bu.kul.pl/aktualnosci,art_31452.html
Inny - unikatowy identyfikator przypisany do dokumentu przy użyciu innego systemu niż powyższe

Identyfikatory


Numer grantu:

Wprowadź numer grantu.


Typ dokumentu:

Wybierz typ pracy, który najlepiej pasuje do Twojego dokumentu. Aby wybrać więcej niż jeden rodzaj z listy, należy przytrzymać klawisz "CTRL" i zaznaczyć dodatkowy. Jeśli chcesz wybrać kilka rodzajów, które następują po sobie, zaznacz pierwszy oraz ostatni wraz z wciśniętym klawiszem "SHIFT".

Język:

Aby wybrać język dla Twojego dokumentu, należy podobnie jak w przypadku omówionym powyżej, kliknąć go na liście. Aby wybrać więcej niż jeden rodzaj, należy przytrzymać klawisz "CTRL" i zaznaczyć dodatkowy. Jeśli chcesz wybrać kilka języków, które następują po sobie, zaznacz pierwszy oraz ostatni wraz z wciśniętym klawiszem "SHIFT".

Jeśli Twój dokument nie jest dokumentem tekstowym i język nie ma zastosowania jako opis, wówczas wybierz opcję N / A.

Wybór języka

Kliknij na przycisk "Dalej", aby kontynuować, lub przycisk "Anuluj / Zapisz", aby przerwać i zapisać lub anulować Twoje deponowanie.


Deponowanie: Opisz pozycję - Strona 2 góra deponowania góra strony

Słowa kluczowe:

Wprowadź tyle słów kluczowych, ile jest właściwe do opisania tego dokumentu, w kolejności od ogólnego do szczegółowego. Dobierz słowa kluczowe lub frazy tak, by jak najlepiej charakteryzowały zawartość dokumentu. Wybierając słowa kluczowe lub frazy zastosuj istotne terminy z tytułu, nagłówków, treści dokumentu i abstraktu. Wprowadź słowa kluczowe lub frazy w języku polskim i angielskim. Im więcej słów podasz, tym większe jest prawdopodobieństwo jego pojawienia się w wynikach wyszukiwania. Użyj jednego pola wprowadzania dla każdego słowa kluczowego lub frazy, dodatkowe pola do wprowadzania możesz uzyskać klikając na przycisk "Dodaj więcej".

Słowa kluczowe


Abstrakt:

Zamieść streszczenie pozycji w języku polskim i angielskim. Możesz wyciąć i wkleić lub wpisać abstrakt do tego pola. Nie ma ograniczeń co do długości abstraktu. Załącz streszczenie dla wygody użytkowników końcowych oraz w celu zwiększenia wyszukiwania i możliwości odnalezienia dokumentu.


Instytucja finansująca badania:

Jeśli Twój dokument jest rezultatem finansowanych badań naukowych, możesz podać informację o instytucji finansującej badania tutaj. W polu tym możesz wprowadzić uwagę o dowolnej treści.

Instytucja finansująca badania

 


Opis:

Tutaj możesz wprowadzić dowolną inną informację opisującą dokument, który deponujesz lub komentarze, które mogą być interesujące dla użytkowników dokumentu.


Deponowanie: Prześlij plik góra deponowania góra strony

Istnieją różne metody zamieszczania pliku/-ów, które chcesz przesłać:

 1. Aby dodać plik, kliknij na przycisk "Przeglądaj", pojawi się okno służące do przeglądania i wybierania plików. Możesz poruszać się po Twoich katalogach i folderach, aż znajdziesz właściwy plik do przesłania, dwukrotne kliknięcie spowoduje automatyczne załadowanie pliku. W przypadku, gdy chcesz dodać kolejny plik, który znajduje się w innej lokalizacji, powtórz całą procedurę.

 2. Aby dodać większą ilość plików, należy po pojawieniu się okna wyboru przytrzymać klawisz "CTRL", wybrać te, które chcesz przesłać i nacisnąć klawisz "ENTER" lub kliknąć przycisk "Otwórz".

Opis pliku

Kiedy już plik/-i pojawią się w tabeli "Pliki do przesłania", możesz wprowadzić dodatkowy opis w polu wprowadzania oznaczonym "Opis pliku". Informacje, które tutaj podasz, pomogą użytkownikom zrozumieć, co zawiera dany plik, na przykład "artykuł główny", "obrazy", "program komputerowy", "zestaw danych" itp. Informacje o zawartości poszczególnych plików możesz także dodawać i edytować w następnym kroku. Po dodaniu i ewentualnym opisaniu pliku/-ów, kliknij na przycisk "Dalej", aby przejść do podsumowania.

Przesyłanie pliku


Deponowanie: Plik przesłany z powodzeniem góra deponowania góra strony

Przesłany plik

Po przesłaniu pliku/-ów pojawi się tabela zawierająca najważniejsze informacje - nazwę, rozmiar, opis oraz format pliku. Na tym etapie możesz wszystko zweryfikować, dokonać zmian w przypadku pomyłki, oraz dodać lub usunąć plik/-i.
Najważniejsza jest weryfikacja, czy plik został poprawnie przesłany, co można zrobić na dwa sposoby:

 1. otworzenie pliku - w przypadku najpopularniejszych formatów, wystarczy kliknąć na jego nazwę w tabeli, co spowoduje wyświetlenie go w przeglądarce lub w programie zewnętrznym (o ile jest zainstalowany), jest to najprosza forma weryfikacji, niestety, ale nie do końca doskonała

 2. sumy kontrolne - tutaj zostaje wygenerowany ciąg znaków, który opisuje zawartość pliku, rozwiązanie trochę bardziej skomplikowane, ale w dużo większym stopniu gwarantuje, że to, co wysłałeś jest tym, co miałeś na komputerze

Jeśli przesyłasz stronę HTML z osadzonymi plikami, kliknij na przycisk "Dodaj kolejny plik" i prześlij wszystkie pliki, na które wskazują odnośniki na stronie głónej.

Po ich przesłaniu, z kolumny oznaczonej "Plik podstawowy", wybierz plik, który jest stroną główną (domyślną). To zapewni, że wszystkie Twoje osadzone pliki wyświetlą się właściwie na stronie HTML. Następnie kliknij na przycisk "Dalej".

Przesyłanie pliku

Zmiana opisu pliku

W tym miejscu możesz edytować lub wprowadzić informacje o zawartości poszczególnych plików. Dodatkowy opis pliku pomoże użytkownikom zrozumieć, co zawiera dany plik, na przykład "artykuł główny", "obrazy", "program komputerowy", "zestaw danych" itp. Poprawny opis pliku wpisz w pole wprowadzania oznaczone "Opis pliku", a następnie kliknij na "Deponuj".

Formaty plików

Jeśli system automatycznie nie rozpozna formatu pliku, który przesłałeś, wyświetli go jako "Unknown (nieobsługiwany)". Możesz zmienić format pliku, klikając na klawisz "Zmień". Jeśli format występuje na oferowanej liście, kliknij na niego, a następnie na "Deponuj". Jeśli nie widzisz formatu na liście, kliknij na "Brak formatu na liście" i opisz format w polu tekstowym na dole strony. Upewnij się, że podajesz nazwę aplikacji, której użyłeś do utworzenia pliku oraz wersję tej aplikacji, na przykład "Autodesk AutoCAD R20 for UNIX".
W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z Administratorem ReKUL.

Przesyłanie pliku

Obsługiwane formaty ReKUL


Deponowanie: Weryfikacja deponowanej pozycji góra deponowania góra strony

Strona ta wyświetla podsumowanie oraz informacje, którymi został opisany dokument. Na tym etapie możesz edytować lub poprawić wprowadzone dane, a także dodać lub usunąć plik. Służą do tego przyciski umieszczone w każdej części po prawej stronie. Możesz również wprowadzić zmiany za pomocą przycisków znajdujących się na pasku postępu na górze strony, przenoszących do poszczególnych etapów deponowania. Kiedy jesteś pewny, że wszystko jest w porządku, kliknij na przycisk "Dalej", aby kontynuować.

Kliknij na przycisk "Anuluj / Zapisz", aby przerwać i zapisać wprowadzone dane lub aby anulować cały proces deponowania.


Deponowanie: Zastosuj licencję Creative Commons góra deponowania góra strony

W przypadku udostępniania pracy na potrzeby innych osób lub podmiotów, na tym etapie można do niej dodać odpowiednią licencję Creative Commons.
Poniżej znajdziesz zestawienie warunków dla każdej i przypadki ich zastosowania.

"Public Domain / CC0" - zastosowanie tej licencji oznacza, że "Z twórczości umieszczonej w domenie publicznej można korzystać bez ograniczeń, z respektowaniem praw osobistych, tj. podając autora i tytuł utworu. Dzieła, które są w domenie publicznej, można rozpowszechniać w celach zarobkowych."

"Creative Commons" - uaktywnia panel pytań szczegółowych, który na celu ma pomoc w wyborze odpowiedniej do Twoich potrzeb licencji CC:
1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu?
2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu?

Odpowiedzi na powyższe pytania generują wybór szczegółowej licencji CC. Istnieje sześć opcji wyboru:

 1. Decydując się na poniższe odpowiedzi wybierasz licencję: CC Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)
  1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu? - Yes (Tak)
  2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu? - Share Alike (Na tych samych warunkach)

 2. Decydując się na poniższe odpowiedzi wybierasz licencję: CC Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-SA 4.0)
  1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu? - No (Nie)
  2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu? - Share Alike (Na tych samych warunkach)

 3. Decydując się na poniższe odpowiedzi odpowiedzi wybierasz licencję: CC Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)
  1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu? - Yes (Tak)
  2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu? - Yes (Tak)

 4. Decydując się na poniższe odpowiedzi odpowiedzi wybierasz licencję: CC Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-ND 4.0)
  1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu? - Yes (Tak)
  2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu? - No (Nie)

 5. Decydując się na poniższe odpowiedzi odpowiedzi wybierasz licencję: CC Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0)
  1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu? - No (Nie)
  2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu? - Yes (Tak)

 6. Decydując się na poniższe odpowiedzi odpowiedzi wybierasz licencję CC: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)
  1. Czy zezwalasz na komercyjne wykorzystanie swojego utworu? - No (Nie)
  2. Czy zezwalasz na modyfikacje swojego utworu? - No (Nie)

"Brak licencji Creative Commons" - zaznaczenie tej opcji powoduje przejście do następnego etapu deponowania bez zastosowania jakiejkolwiek licencji typu CC.


Deponowanie: Licencja ReKUL góra deponowania góra strony

Zanim Twój dokument stanie się widoczny w Repozytorium, system będzie wymagał, abyś udzielił pozwolenia na jego rozpowszechnienie poprzez akceptację licencji ReKUL. Prosimy uważnie przeczytać licencję, jej akceptacja kończy cały proces, ale nie oznacza jeszcze automatycznej publikacji. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z Administratorem ReKUL.

Deponowanie: Proces deponowania ukończony! góra deponowania góra strony

Gdy proces deponowania zostanie pomyślnie przeprowadzony, Twoja pozycja zostanie przekazana do weryfikacji zgodnie z wymogami kolekcji, w której została zdeponowana. W przypadku, gdy wymogi kolekcji narzucają konieczność przeredagowania zdeponowanych pozycji lub przejrzenia poszczególnych kroków deponowania, okres publikacji może zająć trochę czasu, jeśli nie ma takiej potrzeby publikacja odbędzie się w krótkim czasie.
Otrzymasz powiadomienie e-mail, jak tylko Twój dokument stanie się częścią kolekcji lub jeśli z jakiegoś powodu wystąpią problemy ze zdeponowaną przez Ciebie pozycją. Jeśli masz pytania dotyczące procedur weryfikacji dla konkretnej kolekcji, prosimy o kontakt bezpośrednio z Zespołem Repozytorium odpowiedzialnym za kolekcję. W każdej chwili możesz sprawdzić status zdeponowanej pozycji przechodząc na stronę "Mój ReKUL".


IDENTYFIKATORY CYFROWE "HANDLES" góra strony

Gdy Twój dokument staje się częścią Repozytorium, zostaje mu przypisany stały URL (Uniform Resource Locator). To oznacza, że w odróżnieniu od większości URL, identyfikator ten nie zostanie zmieniony, gdy nastąpi migracja systemu do nowego sprzętu lub gdy dokonuje się zmian w systemie. Repozytorium zobowiązane jest do zachowania integralności identyfikatora tak, że możesz bezpiecznie używać go, gdy odwołujesz się do swojej pozycji cytując ją w publikacjach lub innych środkach komunikacji.
Nasze stałe URL są zarejestrowane w Handle System, kompleksowym systemie do przypisywania, zarządzania i rozwiązywania stałych identyfikatorów dla obiektów cyfrowych i innych zasobów w Internecie, znanym jako "Handles". Handle System jest administrowany przez Corporation for National Research Initiatives (CNRI), która podejmuje, popiera i promuje badania naukowe w interesie publicznym.


MÓJ ReKUL góra strony

Jeśli jesteś uprawnionym deponentem Repozytorium lub osobą nadzorującą, albo jeśli jesteś członkiem Zespołu Repozytorium odpowiedzialnego za utrzymywanie kolekcji lub metadanych, będziesz posiadać stronę "Mój ReKUL". Znajdziesz tutaj:


EDYCJA PROFILU góra strony

Strona ta umożliwia Ci zmianę Twoich danych osobowych. Aby zmienić dane, musisz być zalogowany.


SUBSKRYPCJA POWIADOMIEŃ E-MAIL góra strony

Możesz zaprenumerować regularne otrzymywanie powiadomień e-mailowych o nowych dokumentach dodanych do kolekcji. Możesz zaprenumerować nieograniczoną liczbę kolekcji. Aby to zrobić należy:


DALSZA POMOC...

góra strony

Dodatkowe informacje dotyczące korzystania z Repozytorium uzyskasz kontaktując się z Administratorem ReKUL.

Informacje i aktualności dotyczące systemu Dspace znajdziesz na stronie DSpace Website.