Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/980
Title: Koncepcja kary wiecznej w eschatologii Wacława Hryniewicza
Other Titles: The Concept of Eternal Punishment in Wacław Hryniewicz’s Eschatology
Authors: Raczyński-Rożek, Maciej
Keywords: Hryniewicz; kara wieczna; nadzieja; apokatastaza; eternal punishment; hope; apocatastasis
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 217-242
Abstract: Wacław Hryniewicz znany jest w Polsce przede wszystkim z propagowania teologii nadziei powszechnego zbawienia. Kwestią, która od razu narzuca się czytelnikowi eschatologii lubelskiego teologa, jest pytanie o istnienie piekła czy też kary wiecznej. Rzeczywistość ta, obecna w nauczaniu Jezusa i przepowiadana przez wieki w Kościele, zdaje się negować istnienie nadziei opisywanej przez lubelskiego teologa. W odpowiedzi na tę wątpliwość w artykule zostały omówione najważniejsze argumenty teologiczno- spekulatywne, biblijne oraz egzystencjalne dotyczące rzeczywistości potępienia w eschatologii Wacława Hryniewicza. Podjęto także próbę krytycznego ustosunkowania się do nich.
Wacław Hryniewicz is known in Poland above all for propagating the theology of the hope of universal salvation. The issue that immediately imposed upon the reader of the eschatology of the theologian from Lublin, is the question of the existence of hell or eternal punishment. This reality, present in the teaching of Jesus and foretold in the Church for centuries, seems to contradict the existence of the hope described by Hryniewicz. In response to this doubt, the article discusses the most important theological, speculative, biblical and existential arguments regarding the reality of damnation in the eschatology of Wacław Hryniewicz. It also attempts at a critical examination of these arguments.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/980
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.1940
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozek-Raczynski_Maciej_Koncepcja_kary_wiecznej_w_eschatologii_Waclawa_Hryniewicza.pdf180,83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons