Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/976
Title: Ojcowie Apostolscy o Bożej karze za grzechy
Other Titles: The Apostolic Fathers on God’s Punishment for Sins
Authors: Paweł, Wygralak
Keywords: Ojcowie Apostolscy; kara za grzechy; droga życia; droga śmierci; Apostolic Fathers; punishment for sins; way of life; way of death
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 163-181.
Abstract: W przedstawionym artykule zostało omówione nauczanie Ojców Apostolskich na temat Bożej kary za grzechy. W swojej refleksji opierają się przede wszystkim na Piśmie Świętym. Sięgają więc do obrazu drogi życia, której opisowi, jako drogi do zbawienia, poświęcają znacznie więcej uwagi, i drogi śmierci, przed którą starają się przestrzec adresatów swoich pism. Droga śmierci to droga negacji Bożych przykazań, lekceważenia woli Bożej i upartego trwania w grzechach. Konsekwencją takiej postawy jest kara wieczna, którą Ojcowie opisują jako śmierć i pozbawienie udziału w Królestwie Bożym. Człowiek, który wyparł się Boga, sam skazuje siebie na karę wieczną. Będzie on płonął w nieugaszonym ogniu. Nauczanie Ojców Apostolskich ma charakter ściśle pastoralny.
The paper discusses the teaching of the Apostolic Fathers on God’s punishment for sins. The Fathers base their reflections mainly on the Holy Scripture. Thus, they refer to the image of the way of life as the way of slavation, to which they devote most of their attention, and to the image of the way of death, which they try to warn the adresees of their writings against. The way of death is the way of negation of God’s commandments, disregard of God’s will and a stubborn persistence in sins. The consequence of such an attitude is eternal punishment, which the Fathers describe as death and deprivation of participation in the Kingdom of God. The man who denies God condemns himself to eternal punishment. He will burn in unquenchable fire. The teaching of the Apostolic Fathers is of a strictly pastoral character.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/976
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4852
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wygralak_Pawel_Ojcowie_Apostolscy_o_Bozej_karze_za_grzechy.pdf116,18 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons