Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/968
Title: Pośmiertna kara w ujęciu Czwartej Księgi Machabejskiej
Other Titles: Posthumous Punishment as Described by Fourth Book of Maccabees
Authors: Baran, Grzegorz Mariusz
Keywords: Czwarta Księga Machabejska; kara pośmiertna; kara wieczna; Fourth Book of Maccabees; posthumous punishment; eternal punishment
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae" 36 (2019), s. 39-66
Abstract: Jedną z kwestii teologicznych Czwartej Księgi Machabejskiej jest kara pośmiertna, której istotę autor tego dzieła ukazał w odniesieniu do Antiocha IV Epifanesa. Celem artykułu jest wykazanie, że autor Czwartej Księgi Machabejskiej miał na uwadze wieczny wymiar tej kary. Podjęte zamierzenie zostanie realizowane na podstawie analizy terminów (przymiotniki: ἀκατάλυτος, αἰώνιος; rzeczownik αἰών) oraz form czasownikowych (zob. 4 Mch 18,5; 18,22), które opisują pośmiertną karę Antiocha IV. Przeprowadzone analizy pozwolą uchwycić zarówno wymiar, jak i charakter pośmiertnej retrybucji w ujęciu Czwartej Księgi Machabejskiej.
One of the theological issues of the Fourth Book of Maccabees is the posthumous punishment, the essence of which the author of the Fourth Book of Maccabees demonstrated with reference to Antiochus IV Epiphanes. The purpose of the article is to show that the author of the Fourth Book of Maccabees had in mind the eternal dimension of this punishment. The analysis is implemented based on the analysis of individual terms (adjectives ἀκατάλυτος, αἰώνιος; noun αἰών) and forms of verbs (see 4 Macc 18:5 and 18:22) which describe the post-mortem punishment of Antiochus IV. The conducted analyzes allow to capture both the dimension and the character of post-mortem retribution as described by the Fourth Book of Maccabees.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/968
DOI: https://doi.org/10.31743/vv.4681
ISSN: 1644-8561
2451-280X (eISSN)
Appears in Collections:Verbum Vitae, 2019, T. 36: Kara wieczna - czym jest?

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baran_Mariusz_Grzegorz_Posmiertna_kara_w_ujeciu_Czwartej_Ksiegi_Machabejskiej.pdf210,84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons