Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/937
Title: Church-State Relations In The Democratic Republic Of Georgia (1918-1921)
Other Titles: Relacje Państwo – Kościół w Demokratycznej Republice Gruzji (1918-1921)
Authors: Gegenava, Dimitry
Keywords: Georgian Orthodox Church; separation; Democratic Republic of Georgia; freedom of religion; secularism; church-state relations; Gruziński Kościół Prawosławny; separacja; Demokratyczna Republika Gruzji; wolność religii; sekularyzm; relacje Państwo-Kościół
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 255-269
Abstract: Democratic Republic of Georgia (1918-1921) was one of the unique states in the first quarter of XX century. Despite the historical relations between the Church and the State in Georgia, the social-democratic government changed its official policy and chose French secularism, which was very unusual for the country. This was incorporated in the Constitution of 1921. This article is about the Georgian church-state relations during 1918-1921, the positive and negative aspects of the chosen form of secularism and the challenges that the newly independent State faced in the sphere of religious freedom until the Soviet occupation.
Na tle współczesnych jej państw, Demokratyczna Republika Gruzji (1918- 1921) jawi się jako byt unikatowy. Pomimo historycznie utrwalonych związków pomiędzy Kościołem i Państwem, socjaldemokratyczny rząd zmienił oficjalną politykę i obrał model francuskiego sekularyzmu, co stało się sytuacją wyjątkową z uwagi na gruzińskie tradycje. Model ten został przyjęty w Konstytucji z 1921 r. Niniejszy artykuł poświęcony jest relacjom Państwo-Kościół w latach 1918-1921, w tym pozytywnym i negatywnym aspektom przyjętej formy sekularyzmu, a także wyzwaniom, przed jakimi stanęło niepodległe państwo w zakresie wolności religijnej do czasu sowieckiej okupacji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/937
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.184
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gegenava_Dimitry_Church-State_Relations_In_The_Democratic_Republic_Of_Georgia_(1918-1921).pdf306,62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons