Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/888
Title: Rozum jako naturalna droga do wiary – zapomniana koncepcja Teodoreta z Cyru
Other Titles: Reason as a Natural Way to Faith – Forgotten Concept of Theodoret of Cyrus
Authors: Dobosz, Wojciech Piotr
Keywords: Teodoret z Cyru; duchowość syryjska; wiara; rozum; prawda; Theodoret of Cyrus; Syrian spirituality; faith; reason; truth
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 155-184
Abstract: Artykuł skupia się na mało znanym w środowisku polskim syryjskim Ojcu Kościoła Teodorecie z Cyru, który w swoim dziele Leczenie chorób hellenizmu stworzył oryginalną metodę apologetyczną. Polegała ona na przedstawieniu rozumu, racjonalnego myślenia jako naturalnej drogi do wiary, by w ten sposób przekonać do chrześcijaństwa wykształconych przedstawicieli kultury greckiej. Posiadając zarówno klasyczne greckie wykształcenie, jak i doświadczenie życia mniszego w syryjskiej formie ascezy, potrafił połączyć obie te rzeczywistości, wskazując na chrześcijaństwo jako prawdziwą filozofię (pełnię poznania) oraz na mnicha jako ideał filozofa. Główną metodą Teodoreta jest uzasadnienie racjonalności chrześcijaństwa polegające na stworzeniu kryteriów rozumności nauki zgodnie z myślą i poglądami uznanych w kulturze greckiej autorytetów. Metoda ta mogłaby stać się podstawą pod wspólne dla wszystkich chrześcijan działanie, by współczesny racjonalny świat ponownie otworzył się na pełnię prawdy bytu – Jezusa Chrystusa.
The article focuses on the Theodoret of Cyrus, a little known in the Polish Patrology Syrian Church’s Father, who in his book “Healing Hellenic Diseases” created an original apologetic method. It consisted in the presentation of reason – rational thinking as a natural way to faith, in order to convince the educated representatives of Greek culture to Christianity. Theodoret, who had classical Greek education and experience of strict monastic life in the Syrian form of asceticism was able to combine both of these realities to indicate Christianity as a true philosophy (fullness of knowledge) and the monk as the ideal of a philosopher. The main method of Theodoret was to evidence the rationality of Christianity by creating demands for the rationality of science. He made this by alluding to the thoughts and opinions of the authorities recognized in Greek culture. In modern time this method could become the way to convince all rational world to accept the Christian teaching and consequently to open to the fullness of the truth of being - Jesus Christ.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/888
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3983
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dobosz_Wojciech_Rozum_jako_naturalna_droga_do_wiary_zapomniana_koncepcja_Teodoreta_z_Cyru.pdf490,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons