Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/840
Title: Wychowanie dzieci w tradycji biblijnej
Other Titles: Raising childern in the biblical tradition
Authors: Szymik, Stefan
Keywords: dzieci w świetle Biblii; biblijne wychowanie i edukacja; biblijne metody wychowania; wychowanie religijne; children in the Bible; upbringing and education in the Bible; religious education; methods of education
Issue Date: 2019
Citation: „Teologia i Moralność”, 2019, T. 14, nr 2(26), s. 59-72.
Abstract: Autor opracowania przedstawia problematykę wychowania i edukacji dzieci żydowskich w świetle danych biblijnej. Realizując cel, omawia wpierw środowisko wychowania dzieci, którym w Biblii była przede wszystkim wielopokoleniowa rodzina izraelska i następnie żydowska, a także z biegiem czasu forma instytucjonalna (szkoła) i głównie synagoga w czasach chrześcijańskich. W kolejnym punkcie zostały przedstawione wielorakie metody wychowywania i edukacji dzieci i młodzieży, wśród nich również element posłuszeństwa i karności stale obecny w tradycji biblijnej (Prz 13,24; 22,15; 23,12 itd.). W zakończeniu artykułu czytelnik znajdzie omówienie głównych treści wychowania i edukacji dzieci, pośród których wychowanie religijne miało znaczenie nadrzędne. W opinii autora część przywołanych elementów biblijnego wychowywania i edukacji zachowuje swoją trwałą wartość, w tym rodzina jako podstawowe środowiska wychowywania dzieci, następnie dobry przykład życia rodziców i innych członków rodziny. Nie bez znaczenia jest również religijne wychowanie dzieci i młodzieży, którego doniosłość autorzy biblijni podkreślają wielokrotnie.
The author of the study presents the issues of upbringing and education of Jewish children in the light of biblical data. In pursuing the objective, first, he discusses the environment of child education, which was primarily the multi-generational Israeli family and then the Jewish, but also partially its institutional form (schools) and mainly the synagogue in Christian times. In the next paragraph, the author pointed out the multiple methods of upbringing and education of children and young people, emphasizing the element of obedience and discipline constantly present in the biblical tradition (Proverbs 13:24; 22:15; 23:12 etc.). At the end of the article, the reader will find an overview of the main content of teaching and educating, of which religious education has a primary significance. According to the author, some elements of the biblical upbringing and education retain their permanent value, including the family as the primary environment for raising children, followed by a good example of the life of parents and other family members. There is also religious education of children, which significance the biblical authors point out repeatedly.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/840
DOI: 10.14746/TIM.2019.26.2.5
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szymik_2019_TiM_Wychowanie_dzieci.pdfartykuł główny5,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons