Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/753
Title: Kult Matki Bożej w sanktuarium w Zawadzie w latach 1913-2013. Studium liturgiczno-pastoralne
Other Titles: The Cult of the Mother of God in the Sanctuary in Zawada in the years 1913-2013. Liturgical and pastoral study
Authors: Nowak, Paweł Jan
Keywords: kult Matki Bożej; kult liturgiczny; maryjna pobożność ludowa; sanktuarium; Zawada; cult of the Mother of God; liturgical worship; Marian folk piety; sanctuary
Issue Date: 8-Jan-2020
Abstract: Celem rozprawy doktorskiej jest ukazanie tego, co jest specyficzne dla kultu, który odbiera Matka Boża w sanktuarium w Zawadzie; zarówno kultu liturgicznego, jak i maryjnej pobożności ludowej oraz tego, czy znajdują one konkretne przełożenie na życie chrześcijańskie wiernych odwiedzających sanktuarium. Sanktuarium Matki Bożej znajduje się w miejscowości Zawada, położonej przy autostradzie A4, w połowie drogi między Tarnowem a Rzeszowem, w odległości około 6 km od Dębicy. W tamtejszym kościele znajduje się obraz, zwany potocznie obrazem Matki Bożej Zawadzkiej, który 8 września 1920 r. został uroczyście ukoronowany papieskimi koronami. Całość pracy składa się z czterech rozdziałów uzupełnionych aneksem, w skład którego wchodzą: kwestionariusz ankiety przeprowadzonej w sanktuarium, spis tabel umieszczonych w dysertacji i zdjęcia sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Rozdział pierwszy jest poświęcony historii zawadzkiej parafii i dziejom obrazu Matki Bożej Zawadzkiej. Zasadniczo uwaga została w nim skupiona na wyjaśnieniu kwestii jak dotąd historycznie niejasnych. Drugi rozdział dysertacji zawiera prezentacje liturgii ku czci Maryi sprawowanej w zawadzkim sanktuarium . Rozdział trzeci poświęcony został maryjnej pobożności ludowej w sanktuarium w Zawadzie. Ostatni rozdział stanowi opracowanie ankiety na temat życia religijno-moralnego wiernych odwiedzających sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Na podstawie zgromadzonego materiału empirycznego zostały przedstawione w nim wnioski i postulaty odnośnie pracy duszpasterskiej w sanktuarium.
The goal of the doctoral dissertation is to show what is specific to the cult of the Mother of God at the shrine in Zawada; both liturgical worship and Marian folk piety, and whether they find a concrete impact on the Christian life of the faithful visiting the sanctuary. The Sanctuary of the Mother God is located in Zawada, by the A4 motorway, halfway between Tarnów and Rzeszów, about 6 km from Dębica. In the church there is a painting, commonly known as the painting of the Mother of God of Zawada, that was solemnly crowned with papal crowns on September 8, 1920. The whole work consists of four chapters supplemented by an annex, which includes: a questionnaire survey conducted in the sanctuary , a list of tables placed in the dissertation and photos of the sanctuary of the Mother of God in Zawada. The first chapter is devoted to he history of the Zawada parish and the history of the painting of Our Lady of Zawada. The attention has been put on explaining the historically vague issues. The second chapter of dissertation contains presentations of the liturgy in honor of Mary celebrated in the sanctuary in Zawada. The third chapter was devoted to Marian folk piety in the shrine in Zawada. The last chapter contains survey analysis results on the religious and moral life of the faithful visiting the sanctuary, and presents conclusions and postulates regarding pastoral work in the sanctuary.
Description: Wydział Teologii; Instytut Nauk Teologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/753
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nowak_Pawel_Kult_Matki_Bozej_w_sanktuarium_w_Zawadzie_w_latach_1913-2013_aneks.pdfaneks4,92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Nowak_Pawel_Kult_Matki_Bozej_w_sanktuarium_w_Zawadzie_w_latach_1913-2013_Studium_liturgiczno-pastoralne.pdfrozprawa doktorska3,79 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.