Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/734
Title: Doradztwo filozoficzne. Problemy - tezy - kontrowersje
Authors: Kistelska-Sikora, Helena Anna
Keywords: Doradztwo filozoficzne; problemy; kontrowersje; tezy; Philosophical counseling; problems; theses; controversies
Issue Date: 13-Nov-2019
Abstract: Doradztwo filozoficzne może być rozumiane jako rodzaj społecznej praktyki, w której filozoficzne teorie i narzędzia są używane po to, by pomóc ludziom w radzeniu sobie z ich codziennymi problemami. Zostało ono stworzone przez Gerda Achenbacha w 1981 roku, który założyć pierwszą praktykę filozoficzną w Niemczech. Aktualnie jest ono praktykowane na całym świecie. Celem dysertacji jest rekonstrukcja filozoficznych źródeł I założeń leżących u podstaw doradztwa. W pracy chcę odpowiedzieć na pytanie, co jest filozoficznego w doradztwie filozoficznym. Rekonstrukcja składa się z dwóch kroków: w pierwszym na podstawie literatury opisuję koncepcje i idee widoczne w praktyce doradztwa filozoficznego, zaś celem drugiego jest odnalezienie źródeł tych idei w historii filozofii. Moja praca składa się z czterech rozdziałów, w których opisuję tło historyczne doradztwa, analizuję koncepcje szczęścia, mądrości, moralności, cierpienia i sensu życia w doradztwie filozoficznym, rekonstruuję wizję natury ludzkiej w doradztwie (wolna wola, ludzka indywidualność, relacja między rozumem a uczuciami, duchowość i społeczny wymiar ludzkiego życia). Ostatni rozdział poświęcony jest wątpliwościom i pytaniom wobec doradztwa filozoficznego wynikającym z wcześniejszych analiz.
Philosophical counseling can be understood as a kind of social practice in which philosophical theories and tools are used to help individuals in dealing with their everyday problems. It was created in 1981 by Gerd Achenbach, who set up the first philosophical practice in Germany. Now it is practiced all around the world. My dissertation aims at reconstructing philosophical notions and assumptions that underlie philosophical counseling. I want to answer the question: "What is philosophical in philosophical counseling?". The reconstruction consists of two stages. First I find philosophical concepts and ideas that constitute the basis of the practice of philosophical counseling. This stage is based on the analysis of the literature on philosophical counseling. The second stage is to find some sources of those ideas in the history of philosophy. My dissertation consists of four chapters, in which I show the historical background of philosophical counseling, analyze the concepts of happiness, wisdom, morality, suffering and meaning of life in philosophical counseling, reconstruct the vision of human nature assumed in philosophical counseling (free will, human individuality, relationship between reason and passions, spirituality and social dimension of human life). The last chapter develops my own criticism, doubts and questions that are consequences of previous analysis.
Description: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ewa Agnieszka Lekka-Kowalik, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/734
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kistelska_Helena_Doradztwo_filozoficzne_problemy_tezy_kontrowersje.pdfrozprawa doktorska2,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.