Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/730
Title: Wybrane psychologiczne wyznaczniki poczucia jakości życia artystów scenicznych
Other Titles: Selected Determinants of Quality of Life of Stage Artists
Authors: Napora, Wojciech
Keywords: poczucie jakości życia; artyści sceniczni; sense of quality; stage artists
Issue Date: 4-Nov-2019
Abstract: Tematem niniejszej rozprawy są psychologiczne poczucia jakości życia u artystów scenicznych. Wśród uwzględnionych poczucie jakości życia można wskazać na: samoocenę, kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalną oraz reaktywność emocjonalną. W celu weryfikacji stawianych hipotez oraz odpowiedzi na stawiane pytania badawcze, przeprowadzono badania, w których wzięło 53 iluzjonistów, 52 aktorów oraz 105 osób, które nie są związane z występami publicznymi, ale które są aktywne zawodowo. W celu pomiaru poczucia jakości posłużono się Kwestionariuszem Poczucia Jakości Życia M. Straś-Romanowskiej, A. Oleszkowicz i T. Frąckowiaka. Samoocenę mierzono za pomocą Skali Samooceny SES M. Rosenberga w polskiej adaptacji I. Dzwonkowskiej, K. Lachowicz-Tabaczek i M. Łaguny. Kompetencje społeczne szacowano przy wykorzystaniu Kwestionariusza Kompetencji Społecznych A. Matczak. Do pomiaru inteligencji emocjonalnej wykorzystano popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej A. Jaworowskiej, A. Matczak, A. Ciechanowicz, J. Stańczak i E. Zalewskiej. Reaktywność emocjonalną mierzono za pomocą Formalnej Charakterystyki Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu M. Cyniak-Cieciury, B. Zawadzkiego i J. Strelaua. Przeprowadzone analizy wykazały szereg istotnych różnic pomiędzy grupami, uwzględniając porównania artystów scenicznych z osobami niewystępującymi, jak również iluzjonistów i aktorów. Ustalono predyktory poczucia jakości życia w grupie aktorów i iluzjonistów - zarówno dla każdego obszaru poczucia jakości życia, jak i dla wyniku ogólnego. Analizy wykazały również, jakie zależności zachodzą pomiędzy zmiennymi wyjaśnianym oraz wyjaśniającymi. Na drodze analiz ustalono również istnienie dwóch moderatorów - czasu przeznaczonego na doskonalenie swojego warsztatu oraz doświadczenia związanego z występami publicznymi. Uzyskane wyniki pozwoliły potwierdzić większość stawianych w pracy ustaleń teoretycznych.
The topic of this dissertation is the psychological determinants of the quality of life of stage artists. Among the explanatory variables included in the project, a sense of quality of life can be indicated by: self-assessment, social competences, emotional intelligence and emotional reactivity. In order to verify the hypotheses and the answers to the research questions posed, research was carried out in group of 53 illusionists, 52 actors and 105 people who are not associated with public performances but who have a job in other areas. in order to measure the sense of the quality of life, the Quality of Life Questionnaire of M. Straś-Romanowska, A. Oleszkowicz and T. Frąckowiak was used. Self-esteem was measured using the SES M. Rosenberg Self-Esteem Scale in the Polish adaptation of I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek and M. Laguna. Social competences were estimated using the A. Matczak Social Competence Questionnaire. To measure emotional intelligence, the Popular Emotional Intelligence Questionnaire was used by A. Jaworowska, A. Matczak. A. Ciechanowicz, J. Stańczak and E. Zalewska. Emotional Reactivity was measured using the Formal Behavior Characteristics - Temperament Questionnaire by M. Cyniak-Cieciura, B. Zawadzki and J. Strelau. The analyzes showed a number of significant differences between the groups, including comparisons between stage artist's and non-members ,as well as illusionists and actors. Predictors of the quality of life in a group of actors and illusionists have been established - for each area of the sense of quality of life and for the overall result. The analyzes also showed what dependencies occur between variables. The analysis also established the existence of two moderators- the time spent on improving artist's skills and experience related to public performances. The obtained results confirmed the majority of the theoretical findings made at work.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Andrzej Sękowski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/730
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Napora_Wojciech_Wybrane_psychologiczne_wyznaczniki_poczucia_jakosci_zycia_artystow_scenicznych.pdfrozprawa doktorska2,37 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.