Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/717
Title: Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym
Other Titles: The scope of court cognizance in the land and mortgage register proceedings
Authors: Kowalik, Emil
Keywords: kognicja; postępowanie wieczystoksięgowe; bezpieczeństwo prawne
Issue Date: 8-Oct-2019
Abstract: Zakres kognicji sądu wieczystoksięgowego jest kompromisem pomiędzy zapewnieniem szybkości i sprawności postępowania wieczystoksięgowego - z jednej strony - a prawdziwością wpisów w księdze wieczystej - z drugiej. Praca została podzielona na cztery rozdziały, Rozdział pierwszy poświęcony jest przede wszystkim zagadnieniu bezpieczeństwa prawnego i bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. W drugim rozdziale wskazane zostały podstawowe instytucje ksiąg wieczystych oraz zasady ustrojowe i materialnoprawne ksiąg wieczystych istotne z punktu widzenia omawianego zagadnienia. Rozdział trzeci przedstawia pojęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego oraz omawia proces dochodzenia sądu do ujawnienia zmiany stanu prawnego nieruchomości. Czwarty rozdział poświęcony jest aspektom proceduralnym związanym z kognicją sądu wieczystoksięgowego. Uznać należy, że sąd wieczystoksięgowy dysponuje niezbędnymi instrumentami prawnymi do ustalenia czy na podstawie dostępnego w postępowaniu wieczystoksięgowym materiału dowodowego nastąpiła zmiana stanu prawnego nieruchomości oraz czy nie istnieją znane mu przeszkody do jej ujawnienia w księdze wieczystej. Stąd też uzasadniona jest teza, przedstawiona w rozprawie, że ograniczona kognicja sądu wieczystoksięgowego stanowi rzeczywistą gwarancję bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami.
The scope of cognizance of land and mortgage register courts forms a compromise between ensuring the speed and efficiency of land and mortgage register proceedings - on one hand, and the veracity of entries in the land and mortgage register - on the other, The dissertation was divided into four chapters. The first chapter is devoted, first of all, to the issue of legal security and security of real estate transactions. The second chapter lists the basic institutions of land and mortgage register as well as the constitutional and substantive law principles of land and mortgage registers, which are relevant from the point of view of the discussed issue. The third chapter presents the concept of cognizance of the land and mortgage register court and discusses the process of court's investigation to the reveal a change in the legal status of real estate. The fourth chapter is devoted to procedural aspects related to the cognizance of the land and mortgage register court. It should be recognized that the land and mortgage register court has all the necessary legal instruments to determine whether, based on the evidence available in the land and mortgage register, there is change in the land and mortgage register. Therefore the thesis that the limited cognizance a real guarantee of the safety of legal transactions in real estate is justified.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/717
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kowalik_Emil_Zakres_kognicji_sadu_w_postepowaniu_wieczystoksiegowym.pdfrozprawa doktorska2,46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.