Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/697
Title: Reforma i odnowa liturgiczna na terenie diecezji grodzieńskiej po Drugim Soborze Watykańskim
Other Titles: The Reform and Liturgical Renewal on the Territory of Grodno Diocese after the Second Vatican Council
Authors: Behanski, Yury
Keywords: Drugi Sobór Watykański; reforma liturgiczna; odnowa liturgiczna; diecezja grodzieńska; The Second Vatican Council; liturgical reform; liturgical renewal; Diocese of Grodno
Issue Date: 26-Sep-2019
Abstract: Głównym problemem badawczym było ukazanie i ocena reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II na terenie diecezji grodzieńskiej. Badania obejmują głównie czas od powstania diecezji w 1991 roku, ale też wcześniejszy okres wdrażania reformy liturgicznej, kiedy teren ten należał administracyjnie do archidiecezji wileńskiej. Praca pokazała , że wprowadzenie reformy liturgicznej na Grodzieńszczyźnie odbywało się z obiektywnych przyczyn z dość dużym opóźnieniem w stosunku do reformy liturgicznej przeprowadzonej w Polsce. W Kościele grodzieńskim zastosowano ogólne zasady reformy wypracowane przez Sobór Watykański II i zawarte w nauczaniu Kościoła posoborowego. Główną troską duszpasterską jest uczestnictwo wiernych w liturgii oraz włączenie świeckich w pełnienie posług liturgicznych, głównie lektora i akolity. Ważną rolę we wprowadzeniu reformy Mszy św. odegrało wydawanie nowych ksiąg liturgicznych. Najpierw w miejsce wcześniejszego Mszału Jana XXIIII w języku łacińskim wprowadzono wydanie studyjne Mszału w języku polskim, a następnie polskie wydanie Mszału z 1986 roku. W języku białoruskim mszał został wydany 27 września 2003 roku i było to pierwsze tłumaczenie trzeciego wydania Mszału z 20002 roku na języki nowożytne, ale też pierwsze w historii wydanie tej księgi liturgicznej w języku białoruskim.
The main research problem was to show and evaluate the liturgical reform after the Second Vatican Council in Grodno diocese. The research mainly covers the time since the foundation of the diocese in 1991, but also the earlier period of implementing the liturgical reform, when this area was administratively owned by Vilnius archdiocese. The work showed that the introduction of the liturgical reform in Grodno region was taking place for objective reasons with a rather long delay compared to the reform in the universal Church and that it was strongly influenced by the liturgical reform carried out in Poland. The general principles of the reform, developed by the Second Vatican Council and included in the teaching of the post-Conciliar Church, were applied in Grodno Church. The main pastoral occupation is the proper participation of the faithful in the liturgy and the involvement of lay people in the implementation of liturgical services, mainly of the teacher and assistant. Publishing of new liturgical books played an important role in introduction of the reform of the Holly Mass. First place of the earlier John XXIII Missal in Latin, a study edition of the missal in Polish was introduced, and then the Polish edition of the 1986 missal followed. The missal was issued in the Belarusian language on September 27, 2003 and it was the first translation of the third edition of the missal from 20002 into modern languages but it also was the first-ever edition of this liturgical book in Belarusian.
Description: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/697
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yury_Behanski_Reforma_i_odnowa_liturgiczna.pdfrozprawa doktorska2,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons