Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/696
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKarczewski, Andrzej-
dc.date.accessioned2019-09-13T11:30:00Z-
dc.date.available2019-09-13T11:30:00Z-
dc.date.issued2019-09-27-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/696-
dc.descriptionWydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marian Zającpl
dc.description.abstractPraca doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów i zakończenia. Poszczególne rozdziały noszą następujące tytuły: „zarys nauki o małżeństwie w posoborowych dokumentach”, „Metodologia badań własnych”, „Poglądy maturzystów dotyczące istotnych cech katolickiego małżeństwa”, „Uwarunkowania trwałości małżeństwa”, Uogólnienie wyników badań i postulaty katechetyczne”. Pierwszy rozdział opisuje istotę i cele katolickiego małżeństwa w świetle nauczania Kościoła (w tym papieży: św. Jana Pawła II i Franciszka), uwarunkowania funkcjonowania małżeństwa we współczesnym świecie oraz etapy przygotowania do małżeństwa. Kolejne trzy rozdziały zawierają własne badania empiryczne przeprowadzone wśród katechizowanych maturzystów w wybranych szkołach w Lublinie i Lubartowie. Jest tam opisana metoda, czas i miejsce badań, charakterystyka badanych maturzystów. W pytaniach półotwartych maturzyści dzielili się swoimi poglądami na temat istoty i celów małżeństwa, czynników sprzyjających i utrudniających trwałość związku, a także potrzebie przygotowania do tego sakramentu. Ostatni rozdział podsumowuje wyniki badań i podaje postulaty katechetyczne. Ponadto oprócz spisu treści, tabel i literatury znajduje się instrukcja i kwestionariusz ankiety.pl
dc.description.abstractThe doctoral dissertation consists of an introduction, five chapters and a conclusion. The individual chapters bear the following titles: Outline of marriage in the post-Conciliar documents, Methodology of own research, Views of high school graduates regarding the essential features of a Catholic marriage, Conditions for the stability of marriage, Summary of research results and catechetical postulates. The first chapter describes the essence and goals of Catholic marriage in the light of the teaching of the Church (including Popes: St. John Paul II and Francis), the conditions for the functioning of marriage in the modern world and the stages of preparation for marriage. The next three chapters contain their own empirical research conducted among catechized high school graduates in selected schools in Lublin an Lubartów. These chapters describe the method, time, place of research and characteristics of the graduates. In semi-open questions, high school graduates shared their views of the essence and goals of marriage, factors favoring and hindering the permanence of a union, as well as the need to prepare for this results of the research and gives the catechetical postulates. In addition to the table of contents, tables and literature, there are instructions and a questionnaire.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectmałżeństwopl
dc.subjectpoglądy maturzystówpl
dc.subjectkatechezapl
dc.subjectbadania naukowepl
dc.subjectmarriagepl
dc.subjectviews of high school graduatespl
dc.subjectcatechesispl
dc.subjectresearchpl
dc.titlePoglądy katechizowanych maturzystów na małżeństwo. Studium teoretyczno-empiryczne na podstawie badań własnych w dwóch wybranych środowiskachpl
dc.title.alternativeViews of catechized high school graduates on marriage. Theoretical and empirical study based on the author's own research in two selected environmentspl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesispl
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karczewski _Andrzej_Poglady_katechizowanych_maturzystow_na_malzenstwo.pdfrozprawa doktorska3,26 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons