Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/688
Title: Chrześcijanie w obliczu Dnia Pańskiego. Zarys parenezy eschatologicznej w Listach do Tesaloniczan (1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2 Tes 2,1-17)
Other Titles: Christians in the face of the Lord's Day. Outline of the eschatological parenesis in Letters to Thessalonians (1 Thess 4:13-18; 5,1-11; 2 Thess 2:1-17)
Authors: Martsinouski, Valery
Keywords: Dzień Pański; eschatologia; pareneza; Listy do Tesaloniczan; Lord's Day; Letters to Thessalonians; parenesis; eschatology
Issue Date: 20-Sep-2019
Abstract: Praca wpisuje się w nurt badań nad eschatologią i parenezą w Listach do Tesaloniczan (1-2 Tes), a jej celem jest analiza literacka i egzegetyczno-teologiczna passusów, które prezentują połączenie eschatologii z parenezą. Procesem badawczym zostało objęte trzy perykopy 1 Tes 4,13-18; 5,1-11; 2 Tes 2,1-17, gdzie jest skondensowane nauczanie eschatologiczne Listów do Tesaloniczan. W rozdziale pierwszym podjęte badania literackie wykazały, że teksty te stanowią wyraźne pouczenie eschatologiczne wspólnoty Kościoła Tesaloniczan, integralnie wpisujące się w całość korespondencji Pawła. W rozdziale drugim została dokonana analiza egzegetyczna z naciskiem na te elementy w eschatologii, które służą specyficznym celom parenetycznym. Podkreślono zostało, że Paweł często traktuje problem praktyczny w świetle zasady lub prawdy znanej z jego wcześniejszego przepowiadania i oczekuje, że jego czytelnicy będą mogli w świetle tej znanej zasady zrozumieć jego znaczenie i wymagania, które on implikuje. Analiza teologiczna wykazała, że te dwa listy na samym progu głoszenia Ewangelii ukazują, co jest podstawą egzystencji chrześcijańskiej, czyli fakt wybrania i powołania przez Boga. Odpowiedzią na powołanie jest wiara, której wyrazem było odwrócenie się od bałwochwalstwa w każdym jego wymiarze. Egzystencję chrześcijańską określa zatem postawa nadziei, której przedmiotem jest oczekiwanie na tryumfalne przyjście Chrystusa i jego zwycięstw2o nad każdą formą bezprawia (2 Tes 2,8-10), zmartwychwstanie umarłych (1 Tes 4,13-14) i zjednoczenie z Chrystusem na zawsze (1 Tes 5,10). Praca skupia uwagę przede wszystkim na pastoralnej intencji eschatologii Pawła, którą jest obudzenie nadziei i wskazanie jej konkretnych podstaw oraz zachęcenie do aktywnej troski o zbawienie.
This dissertation is part of the current of research on eschatology and parenesis in Letters to the Thessalonians (1-2 Thess), and its aim is literary and exegetical-theological analysis of passagess, which present a combination of eschatology and parenesis. The research process covered three pericopes 1 Thess 4:13-18; 5,1-11; 2 Thess 2:17-17, where the eschatological teaching of Thessalonians is condensed. In the first chapter, the literary studies undertaken showed that these texts constitute a clear eschatological instruction of the community of the Thessalonians, integrally inscribed in Paul's entire correspondence. In the second chapter, an exegetical analysis was made with an emphasis on those elements in eschatology that serve specific parenetic purposes. It has been emphasized that Paul often treats a practical problem in the light of the principle or truth known from his earlier preaching and expects his readers to be able to understand its meaning and requirements in the light of this known principle which it implies. Theological analysis has shown that these two letters at the very beginning of the preaching of the Gospel show what is the basis of Christian existence, or the fact of God's election and calling. The answer to calling is faith, which was manifested in turning away from idolatry in every dimension. Thus, the Christian existence is defined by the attitude of hope, the subject of which is waiting for the triumphal coming of Christ and his victory over all forms of lawlessness (2 Thess 2:8-10), resurrection of the dead (1 Thess 4:13-14) and union with Christ forever (1 Thess 5:10). The work focuses primarily on Paul's pastoral intuition of eschatology, which is to awaken hope and indicate its specific foundations, and to encourage active care for salvation.
Description: Wydział Teologii, Instytut Nauk Biblijnych; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Henryk Józef Witczyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/688
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Martsinouski_Valery_Chrzescijanie_w_obliczu_Dnia_Panskiego.pdfrozprawa doktorska4,81 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.