Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/672
Title: Działalność misyjna Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na podstawie życia i pism św. Jana Innocentego Weniaminowa (1797-1879)
Other Titles: Missionary activity of the Russian Orthodox Church based on the life and writings of Saint John Innocent Veniaminov (1797-1879)
Authors: Marek, Bartłomiej
Keywords: działalność misyjna; prawosławie; Alaska; Innocenty Weniaminow; Missionary activity; Orthodoxy; Innocent Veniaminov
Issue Date: 17-Sep-2019
Abstract: Praca podejmuje temat działalności misyjnej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na Alasce i Dalekim Wschodzie w XIX wieku. Skupia się na postaci wybitnego misjonarza, biskupa i metropolity moskiewskiego św. Jana Innocentego Weniaminowa (1797-1879). W pracy przedstawiono sylwetkę świętego, a w szczególności jego wieloletnią pracę misyjną. Weniaminow był autorem obszernego dzieła etnograficznego o Aleutach. Dokonywał też opracowywania rodzimych języków oraz tłumaczeń. Na podstawie jego dzieł i listów dokonano charakterystyki prowadzienej wtedy działalności misyjnej. W czterech rozdziałach przedstawiono tereny misyjne z uwzględnieniem warunków naturalnych, polityczno-społecznych, działalność wspomagającą misje (kazania, powstanie Prawosławnego Towarzystwa Misjnego, instytuty misyjne). Dużo miejsca poświęcono opisowi ludów autochtonicznych. Były to m. in. Aleuci, Tlingici i Ewenkowie. Szeroko omówiony został proces pozyskiwania i przygotowania misjonarzy. Ostatni rozdział został poświęcony wybranym elementom teologii misji, wystepującym w twórczości Weniaminowa.
The work deals with the missionary activity of the Russian Orthodox Church in Alaska and the Far East in the 19th century. It is focused on the figure of an outstanding missionary, bishop and metropolitan of Moscow Saint John Innocent Veniaminov (1797-1879). The dissertation presents the silhouette of the saint, in particular his many years of missionary activity. Veniaminov was the author of an extensive ethnographic work about Aleutes. He also developed native languages and translations. A description of the missionary activity was carried out on the basis of his works and letters. In four chapters mission areas are presented, taking into account natural, political and social conditions, activities supporting missions (sermons, establishment of the Orthodox Missionary Society, mission institutes). Much space was devoted to the description of indigenous peoples. They were, among others Aleuts, Tlingit and Evenks. The process of acquiring and preparing missionaries was extensively discussed. The last chapter was devoted to selected elements of mission theology appearing in the work of Veniaminov.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Andrzej Pietrzak SVD, prof. KUL, promotor pomocniczy: ks. dr Paweł Borto
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/672
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marek_Dzialalnosc_misyjna_Rosyjskiej_Cerkwi_Prawoslawnej_na_podstawie_zycia_i_pism_sw_Jana_Innocentego_Weniaminowa_1797-1879.pdf2,84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.