Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/525
Title: Psychospołeczne uwarunkowania jakości i trwałości związków małżeńskich żon Anonimowych Alkoholików. Badania kobiet o różnym sposobie radzenia sobie z krzywdą
Other Titles: Psychosocial conditions of the quality and durability of marriages of the wives of the members of Alcoholics Anonymous. Studies in women with different methods of coping with hurt
Authors: Zarosińska, Dominika
Keywords: jakość i trwałość małżeństwa; alkoholizm; Anonimowi Alkoholicy; radzenie sobie z krzywdą; quality and durability of marriage; alcoholism; Alcoholics Anonymous; coping with hurt
Issue Date: 1-Jul-2019
Abstract: Praca przedstawia psychospołeczne uwarunkowania jakości i trwałości związków małżeńskich żon Anonimowych Alkoholików, które są moderowane czterema profilami radzenia sobie z krzywdą, wyodrębnionymi w analizie skupień. W badaniach posłużono się Skalą Samooceny Rosenberga, Inwentarzem Stanu i Cechy Lęku, Skalą Centralności Religijności Hubera, Portretowym Kwestionariuszem Wartości Schwartza, Skalą Sposobów Radzenia Sobie z Krzywdą Gruszeckiej, Skalą Jakości i Trwałości Małżeństwa Ryś oraz EPQ-R (Skalą Kłamstwa). Przebadano 300 żon Anonimowych Alkoholików z terenu całego kraju. Wyniki badań potwierdzają większość hipotez. Religijność żon AA koreluje z jakością i trwałością ich relacji małżeńskich. Ogólny poziom samooceny badanych kobiet jest związany z jakością i trwałością ich małżeństw. Lęk-cecha współwystępuje z jakością związków małżeńskich. Koncentracja na krzywdzie wiąże się z wysoką trwałością więzi małżeńskiej. Struktura systemu wartości żon AA jest powiązana z jakością i trwałością ich relacji małżeńskich. Różne sposoby reagowania na krzywdę modyfikują związki między zmiennymi osobowościowymi a jakością i trwałością ich małżeństw - przy stosowaniu strategii zadaniowej, współwystępowanie preferowania wartości skoncentrowanych na innych z jakością małżeństwa jest silniejsze, niż w sytuacji, gdy kobieta nie stosuje tych strategii.
The dissertation presents psychosocial conditions of the quality and durability of marriages of the wives of the members of AA, moderated by four profiles of coping with hurt, singled out in a cluster analysis. The studies make us of: Self-Esteem Scale by Rosenberg, State-Trait Anxiety Inventory, Centrality of Religiosity Scale by Huber, Portrait Values Questionnaire by Schwartz, Scale of Methods of Coping with Hurt by Gruszecka, the Scale of the Quality and Durability of Marriage by Ryś and the EPQ-R Scale (Scale of Lie). Answers of 300 wives of members of AA from all across the country were included. The results confirm most of hypotheses. The religiosity of wives of the members of the AA correlates with the quality and durability of their marital relationships. The general level of self-esteem of the examined women is connected with the quality and durability of the their marriages. Concentrating on hurt is connected to the quality and durability of their marriages. Different ways in which the examined women reacted to hurt modify the relationships between personality variables and the quality and durability of their marriages - when the AA wives applied the task strategy, co-occurrence of the preference of values concentrated on other people with the quality of marriage is stronger than in situation when a women does not apply this strategy.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jacek Antoni Śliwak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/525
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dominika_Zarosinska_Psychospoleczne_uwarunkowania_jakosci_i_trwalosci_zwiazkow_malzenskich_zon_Anonimowych_alkoholikow.pdf19,4 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.