Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/516
Title: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w Polsce ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Other Titles: Proffesional activation of disabled people in Poland from the European Social Fund
Authors: Kawka, Piotr
Keywords: niepelnosprawność; aktywizacja; zatrudnienie; fundusz; wsparcie; disability; activation; employment; fund
Issue Date: 18-Jun-2019
Abstract: Głównym celem rozprawy jest przeprowadzenie kompleksowej analizy obowiązujących rozwiązań prawnych, ukierunkowanych na wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy przez zwiększenie efektywności realizacji procesu ich aktywizacji zawodowej oraz wsparcia działalności podmiotów mających umożliwić wypełnienie tego celu. Europejski Fundusz Społeczny odgrywa istotną rolę we wsparciu inicjatyw prozatrudnieniowych i aktywizujących ukierunkowanych na osoby niepełnosprawne. Zasoby finansowe, jakimi dysponuje fundusz mogą przyczynić się do wprowadzenia nowych narzędzi pozwalających pełniej dopasować świadczone wsparcie, a w dalszej perspektywie zwiększyć efektywność zatrudnieniową rozwiązań prawnych. Dysertacja składa się z wstępu, czterech rozdziałów oraz zakończenia, a także bibliografii. Pierwszy rozdział porusza kwestie dotyczące ogólnej specyfiki niepełnosprawności. W rozdziale drugim przedstawiono czynniki ekskluzji osoby niepełnosprawnej na rynku pracy. Rozdział trzeci poświęcony został systemom zatrudnienia tych osób. Czwarty rozdział dotyczy realizacji programów operacyjnych w kontekście wspierania osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
The main purpose of the dissertation is to conduct a comprehensive analysis of existing legal solutions, aimed at entering disabled people into the labor market by increasing the effectiveness of process of their professional activation and supporting the activities of entities to enable this objective to be met. The European Social Fund plays an important role in supporting pro-employment and activation initiatives aimed at people with disabilities. The financial resources available to the fund may contribute to the introduction of new tools to more fully match the support provided, and in the longer term to increase the employment effciency of legal solutions. The dissertation consists of an introduction, four chapters and an ending, as well as a bibliography. The first chapter deals with issues concerning the general specificity of disability. The second chapter presents the factors of exclusion and inclusion of a disabled person in the labor market. The third chapter is devoted to the employment systems of these people. The fourth chapter concerns the implementation of operational programs of the European Social Fund in the context of supporting with disabilities in the labor market.
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/516
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piotr_Kawka_ Aktywizacja_zawodowa_osob_niepelnosprawnych_w_Polsce_ze_srodkow_Europejskiego_Funduszu_Spolecznego.pdf4,62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.