Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/490
Title: Podmiotowe korelaty dobrostanu psychicznego osób starszych
Other Titles: Subjective correlates of psychological well-being of the elderly
Authors: Szczuka, Joanna
Keywords: dobrostan psychiczny; starzenie się; zasoby osobiste; przystosowanie do starości; psychological well-being; elderly people; personal resources; adaptation to the aging process
Issue Date: 10-May-2019
Abstract: Tematem rozprawy jest analiza powiązań czynników podmiotowych z dobrostanem psychicznym osób w okresie starzenia się. Podstawą teoretyczną badań jest teoria multidymensjonalnego modelu dobrostanu psychicznego C. Ryff. Badaniem objęto 238 osób powyżej 60 roku życia. W celu zgromadzenia danych użyto następujących narzędzi psychologicznego pomiaru: SDP C. Ryff, NEO-FFI P. T. Costy i R. R. McCrae, 3D-WS M. Ardelt, SPP-25 N. Ogińskiej-Bulik i Z. Juczyńskiego oraz KPCz P. Zimbardo. Wykazano, że cechy osobowości, mądrość życiowa, postrzeganie czasu oraz prężność osobowa wiążą się z poczuciem dobrostanu psychicznego w okresie starości. Przeprowadzone korelacje ujawniły istotne zależności pomiędzy podmiotowymi korelatami a dobrostanem psychicznym seniorów. Na podstawie analizy skupień wykazano, iż osoby starsze nie stanowią grupy jednolitej, różniąc się zarówno przystosowaniem do starości, jak i zasobami osobistymi.
The subject of the dissertation is the analysis of correlations between subjective factors and psychological well-being of the elderly people. C. Ryff's theory of multidimensional model of psychological well-being was adopted as a theoretical basis for the research. The study included 238 persons of 60 years old and above. To collect data, the following tools of psychological measurement were applied: SDP C. Ryff, NEO-FFI P. T. Costa, R. R. McCrae, 3D-WS M. Ardelt, SPP-25 N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, ZPTI P. Zimbardo. It has been proven that personality features, life wisdom, time perception and personal resiliency are related to psychological well-being in the aging period. The correlations revealed a number of significant relations between subjective correlats and elders psychological well-being. The cluster analysis demonstrated that elderly people are not uniform as a group, they differ in both: adaptation to the aging process and personal resources.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Stanisława Józefa Steuden
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/490
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczuka_Podmiotowe_korelaty_dobrostanu_psychicznego_osob_starszych.pdf6,89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.