Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/486
Title: Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego
Other Titles: Decent Support of Diocesan Presbyters According to the Code of Canon Law of 1983 and the Polish Particular Legislation
Authors: Lewandowski, Paweł
Keywords: prezbiter diecezjalny; godziwe utrzymanie; odpowiednie wynagrodzenie; Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.; polskie ustawodawstwo partykularne; diocesan presbyter; decent support; adequate remuneration; the Code of Canon Law of 1983; Polish Particular Legislation
Issue Date: 16-Apr-2019
Abstract: Cel rozprawy stanowi analiza ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce w przedmiocie prawa prezbiterów diecezjalnych do godziwego utrzymania. W dysertacji przyjęto tezę: Prawo do godziwego utrzymania jest zawarte w katalogu praw podstawowych należnych każdemu człowiekowi. Dlatego przysługuje ono również prezbiterom diecezjalnym, aby mogli właściwie wypełniać powołanie kapłańskie. Prawo to proklamował ustawodawca w kan. 281, a także unormował środki realizacji uprawnienia należnego prezbiterom diecezjalnym i zobowiązał ustawodawców partykularnych do jego doprecyzowania. W monografii poszukiwano odpowiedzi na pytania: jakie są podstawy prawa prezbiterów diecezjalnych do godziwego utrzymania; czy podstawy te mają charakter uprawniająco-zobowiązujący; co należy rozumieć przez ‘godziwe utrzymanie’; jakie elementy składają się na prawo do godziwego utrzymania; w jaki sposób prawo to jest realizowane; czy środki realizacji tego prawa wskazane przez ustawodawcę są wystarczające do zabezpieczenia godziwego utrzymania prezbiterów diecezjalnych; w jaki sposób prawo do godziwego utrzymania jest realizowane w polskim ustawodawstwie partykularnym, tj. czy środki jego realizacji znajdują praktyczne zastosowanie w Kościele w Polsce; czy system godziwego utrzymania prezbiterów diecezjalnych w Polsce jest jednolity i wystarczający?
The aim of the dissertation is to analyze the universal and the Polish particular legislation regarding the right of diocesan presbyters to a decent living. The dissertation adopted the thesis: The right to decent support is included in the catalog of fundamental rights due to every human being. Therefore, it is also entitled to diocesan presbyters so that they can properly fulfill their priestly vocation. This right was proclaimed by the legislator in can. 281, and also normalized the means of realizing the entitlement due to diocesan presbyters and obliged the particular legislators to specify it. The monograph sought answers to the following questions: what are the grounds of the law of diocesan presbyters for decent support; are these grounds legally binding; what should be understood by ‘decent support’; what elements make up the right to decent support; how is this right implemented; whether the means of implementing this right indicated by the legislator are sufficient to secure the proper support of diocesan presbyters; how the right to decent support is implemented in the Polish particular legislation, i.e. whether the means of its implementation find practical application in the Church in Poland; is the system of decent support of diocesan presbyters in Poland homogeneous and sufficient?
Description: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, promotor pomocniczy: dr Anna Słowikowska
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/486
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Lewandowski_Godziwe_utrzymanie_prezbiterow_diecezjalnych_wedlug_Kodeksu_Prawa_Kanonicznego_z_1983_roku.pdf2,9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.