Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/485
Title: Polskie ogrody rezydencjonalne XVIII wieku w świetle materiałów źródłowych. Rośliny i kompozycje
Other Titles: Polish residential gardens of the 18th century in the light of source materials. Plants and compositions
Authors: Malawski, Seweryn
Keywords: ogrody; rośliny; barok; rokoko; krajobrazowe; gardens; plants; baroque; rococo; landscape
Issue Date: 15-Apr-2019
Abstract: Powstające na przestrzeni wieków ogrody, stanowiły istotny element kultury materialnej. Rozwój sztuki ogrodowej związany był przede wszystkim z życiem elit. Osiemnastowieczne założenia ogrodowe nie przetrwały do czasów współczesnych w swej pierwotnej formie, a wiele z nich uległo przekształceniom także na przestrzeni XVIII w. Celem pracy było odczytanie kompozycji i składu gatunkowego XVIII-wiecznych ogrodów rezydencjonalnych na podstawie analizy materiałów źródłowych: opisów, inwentarzy, twórczości poetyckiej, materiałów kartograficznych i ikonograficznych. Dokonano także analizy porównawczej polskich i zagranicznych rozważań teoretycznych, jak i realizacji ogrodowych z uwzględnieniem kontekstu filozoficznego i artystycznego ducha epoki, w której powstały. Materiały źródłowe przeanalizowano pod kątem składu gatunkowego XVIII-wiecznych ogrodów. Stwierdzono dużą zbieżność doboru gatunkowego stosowanego w polskich i zagranicznych ogrodach (o podobnych warunkach klimatycznych). Szczególny rozkwit sztuki ogrodowej w Polsce przypada na wiek XVIII, kiedy obok form barokowych, pojawiły się także kreacje rokokowe, a następnie krajobrazowe. Wyróżniały się kierunki oparte o wzory włoskiego renesansu i baroku, a od końca XVII stulecia także inspirowane szkołą francuską, z silnie zaznaczaną symetrią i osiowością oraz układem w typie entre court et jardin. Rozkwit ogrodów regularnych przypada na czasy saskie. Rozwój ogrodów krajobrazowych obserwowany jest od lat 70. XVIII w. Wszystkie trzy zasadnicze typy tj. ogrody barokowe, rokokowe i krajobrazowe współistniały do końca stulecia.
The gardens which have been created over the centuries were an important element of the material culture. The development of garden art was associated primarily with the life of the elite. 18th century gardens did not survive to their present day in their original form, and many of them were transformed also during the 18th century. The aim of the dissertation was to recreated the composition and selection of plants of 18th century residential gardens based on the analysis of source materials: descriptions, inventories, poetic art, cartographic and iconographic materials. A comparative analysis of Polish and foreign theoretical considerations as well as the executed gardens was made. The philosophical and artistic context has been taken into account. The source materials were analyzed in terms of the plant species composition of the eighteenth-century gardens. A large convergence of species selection used in Polish and foreign gardens (with similar climatic conditions) has been observed. A particular development of garden art in Poland took place in the 18th century, when, apart from baroque forms, rococo and later landscape creations appeared. Trends were distinguished based on Italian renaissance and baroque designs. From the end of the 17th century also inspired by the French school, with strongly marked symmetry and axiality, as well as an entre court et jardin layout. The development of regular gardens occurred the Saxon era. The development of landscape gardens has been observed since the 1770s. All three basic types: baroque, rococo and landscape gardens, coexisted until the end of the century.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Irena Rolska, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/485
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Malawski_Polskie_ogrody_rezydencjonalne_XVIII_wieku_w_swietle_materialow_zrodlowych_Rosliny_i_kompozycje.pdf24,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.