Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/483
Title: Metafora oblubieńcza w Ewangelii Janowej. Część 1. Oblubieniec spotyka Oblubienicę (J 1–4)
Authors: Kubiś, Adam
Keywords: Ewangelia Janowa; Kana; Samarytanka; metafora oblubieńcza; mesjańskie małżeństwo; mesjański oblubieniec; The Gospel of John; Cana; Samaritan woman; spousal metaphor; Messianic wedding; Messianic bridegroom
Issue Date: Jun-2018
Citation: Studia Gdańskie, 2018, T. 42, s. 39-65
Abstract: Symbolika małżeńska obecna jest w całej Ewangelii Jana, ale zwłaszcza w pierwszych czterech rozdziałach oraz w jej drugiej części (rozdziały 12–20). Celem artykułu jest ukazanie i krytyczna ocena obecności metafory oblubieńczej w J 1,19–4,54. W tej części Ewangelii, Jezus jest wprost nazwany panem młodym (3,29). Jednocześnie, perykopa za perykopą, zdefiniowana jest obecność panny młodej. Jej pełna prezentacja następuje w tych czterech pierwszych rozdziałach Ewangelii. Jej ukazanie rozpoczyna się od matki Jezusa i jego uczniów w Kanie (rozdział 2), a następnie prowadzi do Żydów w Jerozolimie, Samarytan i ostatecznie pogan na końcu rozdziału 4. Poprzez swoją wiarę (1,50), Natanael, prawdziwy Izraelita, staje się prefiguracją wszystkich wierzących, oblubienicy Mesjasza.
Nuptial symbolism permeates the thought of the fourth evangelist throughout his work, but especially his first four chapters plus the entire second part of his gospel (12–20). The main focus of this article is to demonstrate and critically evaluate the presence of spousal metaphor in Jn 1:19–4:54. In this part of the Gospel, Jesus is explicitly presented as a bridegroom (3:29), while at the same time, in pericope after pericope, his bride becomes more and more visible and present. It takes four chapters to define the messianic bride in full. The whole presentation starts with the mother of Jesus and his disciples in Cana in Chapter 2, then continues with Jews in Jerusalem, the Samaritans, and finally pagans at the end of Chapter 4. By his faith (1:50), Nathanael, the Israelite, is the prefiguration of all believers, the bride of Messiah.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/483
DOI: https://doi.org/10.26142/stgd-2018-002
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubis_Metafora_oblubiencza_w_Ewangelii_Janowej_Czesc_1_Oblubieniec_spotyka_Oblubienice_J_1-4.pdfArtykuł główny346,02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons