Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/482
Title: Podmiotowe mediatory związku między temperamentem a problemowymi zachowaniami hazardowymi młodzieży
Other Titles: Psychological mediators for the relationship between temperament and problem gambling of adolescents
Authors: Palacz-Chrisidis, Agnieszka
Keywords: cechy temperamentu; problemowe zachowania hazardowe; młodzież; temperamental traits; problem gambling behaviours; adolescents
Issue Date: 9-Apr-2019
Abstract: Niniejsza rozprawa dotyczy rozstrzygnięcia znaczenia wybranych psychologicznych mediatorów dla związku między wybranymi cechami temperamentu a problemowym graniem hazardowym w grupie młodzieży. Na podstawie uzyskanych wyników w badaniach własnych można stwierdzić, że takie cechy temperamentalne jak emocjonalność, towarzyskość i aktywność mają znaczenie dla wyjaśniania problemowego grania hazardowego młodzieży. Zaskakujące wyniki dotyczą impulsywności i poszukiwania doznań, ponieważ w badanej grupie nie zaobserwowano istotnych statystycznie związków tych zmiennych z problemowym graniem hazardowym młodzieży, co stanowi sprzeczność z wynikami badań dostępnymi w literaturze przedmiotu. Dowiedziono także, iż wyróżnione czynniki psychologiczne pełnią modyfikującą rolę dla związków zachodzących między czynnikami temperamentalnymi a problemowymi zachowaniami hazardowymi u młodzieży.
This dissertation concerns the resolution of the meaning of selected psychological mediators for the relationship between selected temperamental traits and problem gambling in the youth group. On the basis of the results obtained in research, it can be stated that temperamental traits such as emotionality, sociability and activity are important for explaining problem gambling of young people. Surprising results concern impulsivity and the sensations seeking, because in the studied group there were no statistically significant associations of these variables with problem gambling of young people, which contradicts the results of the research available in the literature on the subject. It was also proved that the distinguished psychological factors play a modifying role for relationships between temperamental factors and problem gambling behavior in adolescents.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL, promotor pomocniczy: dr Joanna Chwaszcz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/482
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Palacz-Chrisidis_Podmiotowe_mediatory_zwiazku_miedzy_temperamentem_a_problemowymi_zachowaniami_hazardowymi_mlodziezy.pdf3,63 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.