Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/469
Title: Inspiracje, afiliacje, procesy równoległe. Joseph Beuys a sztuka polska
Other Titles: Inspirations, affiliations, paralel processes. Joseph Beuys and Polish art
Authors: Ryczkowska, Marta
Keywords: Joseph Beuys; recepcja; sztuka performance; teoria rzeźby społecznej; reception; Polentransport; performance art; Theory of Social Sculpture
Issue Date: 28-Mar-2019
Abstract: Praca doktorska dotyczy recepcji sztuki i idei Josepha Beuysa w polskiej sztuce oraz krytyce artystycznej. Tematem rozprawy jest problem interpretacji dzieła Josepha Beuysa w kontekście powojennej historii Niemiec oraz przemian sztuki od lat 60. XX wieku. Pierwszy rozdział pracy ma charakter metodologiczny i skupia się na porównaniu koncepcji teoretyków humanistyki po II wojnie światowej. Drugi rozdział pracy dotyczy wielowątkowego dziedzictwa Josepha Beuysa badanego przez pryzmat biografii. Trzeci rozdział pracy stanowi studium na temat powojennej historii Niemiec. Kolejne dwa rozdziały sytuują postać Beuysa w kontekście mitologii artystycznych i teorii sztuki, wywodzących się z niemieckiego romantyzmu i modernizmu a także dialogów ze sztuką obszaru Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych. Rozdział szósty stanowi prezentację dotyczącą kolekcji „Polentransport” oraz recepcji Beuysa w polskim piśmiennictwie o sztuce przede wszystkim w latach 80. XX wieku. Rozdział siódmy stanowi rozległą panoramę zjawisk w polskiej sztuce oraz prezentację sylwetek polskich artystów: Teresy Murak, Jerzego Rosołowicza, Henryka Gajewskiego, duetu KwieKulik, Pawła Freislera, Andrzeja Partuma, Tadeusza Kantora, Mirosława Bałki, których sztuka i idee były bezpośrednio lub pośrednio związane z propozycją teoretyczno-artystyczną Josepha Beuysa.
The doctoral thesis concerns the reception of the art and ideas of Joseph Beuys in Polish art and artistic criticism. The subject of the dissertation is the problem of interpretation of Joseph Beuys’ work in the broad context of post-war history of Germany and significant changes of art that have been taking place since the 1960s. The first chapter of the dissertation is of a methodological character and focuses on a comparison of the concept of the humanities theoreticians after World War II. The second chapter of the dissertation concerns the multi-faceted legacy of Joseph Beuys studied in the context of his biography. The third chapter is a study on the post-war history of Germany in the context of the country’s complicated historical issues. The following two chapters situate Beuys in the context of artistic mythology and art theory, deriving from German Romanticism and Modernism as well as dialogues with the art of Western Europe and the United States. The sixth chapter is a concise presentation concerning both the collection of "Polentransport" or the reception of Beuys in the Polish art literature, primarily in the 1980s. The seventh chapter is a vast panorama of phenomena in Polish art and a presentation of the Polish artists such as Teresa Murak, Jerzy Rosołowicz, Henryk Gajewski, duet KwieKulik, Paweł Freisler, Andrzej Partum, Tadeusz Kantor and Mirosław Bałka, whose art and ideas were directly or indirectly related to Joseph Beuys’ theoretically-artistic proposal.
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/469
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File SizeFormat 
Ryczkowska_Inspiracje_afiliacje_procesy_rownolegle_Joseph_Beuys_a_sztuka_polska.pdf5,54 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.