Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/467
Title: Przekaz wiary w programie telewizyjnym Fultona Sheena Life is Worth Living. Studium z edukacji medialnej
Other Titles: Transmission of faith in Fulton Sheen's television program Life is Worth Living. Media literacy studium
Authors: Piedziewicz, Marek
Keywords: Fulton Sheen; teleewangelizacja; wiara w telewizji; przekaz wiary; transmission of faith; the faith on television; teleevangelisation
Issue Date: 18-Mar-2019
Abstract: Poprzez Objawienie Bóg stopniowo wchodził w szczególny rodzaj "kontaktu" ze światem, przekazując mu prawdę o sobie. Szczytem Objawienia jest jednak życie Jezusa i dzieło zbawcze, jakiego dokonał. Stąd chrześcijanie od początków zawsze przekazywali wiarę kolejnym pokoleniom. Z biegiem czasu to zadanie wpisało się także w przestrzeń mediów. Kościół, choć nie zawsze nastawiony do nich bezkrytycznie, także przekazuje wiarę za ich pomocą. Abp Fulton Sheen jest zaś niedoścignionym wzorem przekazywanie wiary przy pomocy mediów. Jego program telewizyjny Life is Worth Living osiągnął ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. Za jego pośrednictwem duchowny docierał do grona kilkudziesięciu milionów odbiorców. Podejmował w programie różnorodną tematykę. Jednak 6 zagadnień zyskało szczególne znaczenie: 1. Jezus Chrystus, 2. Koncepcja osoby, 3. Miłość, małżeństwo i wychowanie, 4. Filozofia, 5. Psychologia i psychiatria, 6. Komunizm. Duchowny zazwyczaj przemawiał do widzów, rozpoczynając audycję od dotknięcia relatywnie neutralnej problematyki, by następnie poprowadzić ich ku spotkaniu z rzeczywistością duchową, religijną. Stąd też chętnie odwoływał się do historii, literatury, filozofii (zwłaszcza myśli św. Tomasza) czy też danych badawczych. Zarówno treść, jaką zawarł w swoim programie telewizyjnym, jak i sposób, w jaki ją przedstawiał, są nadal inspirujące dla misji Kościoła głoszącego wiarę w XXI wieku.
Through Revelation, God gradually entered into a special kind of "contact" with the world, passing the truth about Himself. However, the peak of Revelation is the life of Jesus and the Redemption He has performed. Thus, from the beginning, Christians have always passed on faith to future generations. Over time, this task has also become part of media space. Although the Church not always addressed to them uncritically, It also transfers faith by their means. Archbishop Fulton Sheen is the unsurpassed model for the transmission of faith through the media. His television program Life is Worth Living has achieved tremendous success in the United States. By its hand the cleric reached the circle of several dozens of million recipients. He undertook a variety of topics in the program. However, six issues have gained special significance: 1. Jesus Christ, 2. The concept of the person, 3. Love, marriage and upbringing, 4. Philosophy, 5. Psychology and psychiatry, 6. Communism. The priest usually spoke to the audience starting the program by touching a relatively neutral issue, then leading them to a meeting with spiritual and religious reality. Hence, he would gladly refer to history, literature, philosophy (especially the thoughts of St. Thomas) or research data. Both: the content he has included in his television program, and the way in which he portrayed it, are still inspiring for the mission of the Church proclaiming faith in the 21st century.
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/467
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Piedziewicz_Marek_ Przekaz_wiary_w_programie_telewizyjnym_Fultona_Sheena.pdf2,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.