Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/455
Tytuł: Dobór i szkolenie kadr samorządu terytorialnego w regulacjach prawa administracyjnego
Tytuły równoległe: The selection and training of the local government administrative staff in the regulations of the administrative law
Autorzy: Kurzyp, Joanna
Słowa kluczowe: prawo administracyjne; pracownicy samorządowi; samorząd terytorialny; administrative law; local government administrative staff; local government
Data wydania: 5-mar-2019
Abstrakt: Przedmiotem rozprawy jest analiza prawnych aspektów doboru i szkolenia kadr administracji samorządowej oraz wskazanie regulacji z zakresu prawa administracyjnego, które należy zmienić lub doprecyzować, aby służyły zapewnieniu sprawnego i prawidłowego jej funkcjonowania. Kadry polskiej administracji samorządowej powinny cechować się zawodowością, bezstronnością i rzetelnością, aby z jednej strony zapewnić prawidłową realizację zadań publicznych, a z drugiej strony przemiany w nich zachodzące poprzez system szkoleń powinny być kompatybilne ze zmianami otoczenia administracji, m. in. zmianami legislacyjnymi i zmianami społecznymi. Postawionym celem badawczym rozprawy jest analiza dogmatyczna regulacji z zakresu prawa administracyjnego normujących dobór i szkolenie kadr administracji samorządowej w zakresie zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że obowiązujące uregulowania prawne w przedmiocie doboru i szkolenia kadr administracji samorządowej nie stwarzają pełnej gwarancji zawodowego, rzetelnego i bezstronnego wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny. Praca ma charakter teoretyczny i została podzielona na cztery rozdziały. Przeprowadzona analiza przepisów prawnych w przedmiocie doboru i szkolenia kadr oraz analiza literatury i orzecznictwa w przedmiotowym zakresie pozwoliły na sformułowanie wniosków de lege ferenda.
The subject of the dissertation is to analyse the legal aspects of the selection and training of the local government administrative staff and to indicate which regulations of the administrative law should be amended or specified more precisely so that they would contribute to the efficient and correct functioning of the administrative staff. The Polish local government administrative staff ought to be professional, impartial and reliable in order to ensure appropriate fulfilment of public tasks on the one hand, while the transformation of the administrative staff through a system of training courses should be compatible with changes in the administration environment, including legislative amendments and social change, on the other hand. The research goal of the dissertation is a dogmatic analysis of the administrative law provisions regulating the selection and training of local government administrative staff with respect to ensuring the professional, reliable and impartial performance of public tasks by local government units. Furthermore, the basic thesis of the dissertation is a claim that the binding legal regulations pertaining to the selection and training of the local government administrative staff do not offer a full guarantee of the professional, reliable and impartial fulfilment of public tasks by the local government. The dissertation has a theoretical character and comprises four chapters. As a result of the analysis of the legal regulations concerning the selection and training of staff and the analysis of literature and judicial decisions pertaining to the discussed issue, it is possible to formulate conclusions de lege ferenda.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Administracji; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jan Mariusz Izdebski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/455
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Kurzyp_Dobor_i_szkolenie_kadr_samorzadu_terytorialnego_w_regulacjach_prawa_administracyjnego_edited.pdf3,33 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.