Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/450
Tytuł: Urząd i kompetencje dziekana w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie synodalnym
Tytuły równoległe: Office and comptences of a dean in the Code of Canonic Law of 1983 and in the Polish synod legislation
Autorzy: Jagiełło, Zygmunt
Słowa kluczowe: dziekan; urząd; kompetencje; synod; diecezje; dean; office; competences; diocese
Data wydania: 5-mar-2019
Abstrakt: Uchwały Soboru watykańskiego II odnośnie do urzędu kościelnego oraz kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. określiły pozycję prawną oraz kompetencje dziekana w kan. 553-555. Regulacje prawa powszechnego zostały dopełnione lub dookreślone przez prawo partykularne (ustawodawstwo synodalne). Dysertacja przedstawia korelację dwóch obszarów regulacji prawnych: urzędu dziekana w KPK/83 oraz w polskim ustawodawstwie synodalnym. Tematyka dysertacji koncentruje się wokół zagadnienia podstawy teologicznej urzędu kościelnego oraz genezy urzędu dziekana oraz jego kompetencji. Zostały m.in. zaprezentowane takie zagadnienia jak: powierzenie i utrata urzędu dziekana, wymogi związane z powierzeniem urzędu dziekana, czyli wyznaczenie osoby, nadanie tytułu oraz objęcie urzędu, Ukazane zostały także szerokie kompetencje dziekana jak: liturgiczne, duszpasterskie, administracyjno-kontrolne oraz koordynacyjne. Dysertacja ukazuje regulacje prawne odnośnie do dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym oraz instrukcjach dotychczas promulgowanych. Przeprowadzona analiza ustawodawstwa pod kątem urzędu dziekana, jego praw i obowiązków w trzydziestu pięciu polskich pokodeksowych synodach partykularnych i diecezjalnych oraz trzech instrukcjach biskupów diecezjalnych w diecezjach, w których nie odbyły się synody diecezjalne, wykazała ewolucję norm prawnych w odniesieniu do urzędu dziekana w świetle obowiązujących statutów diecezjalnych.
the resolutions of the II Vatican Church Council with reference to the church office and the canons of the Code of Canonic Law of 1983 defined the legal position and competences of a dean in ca. 553-555. The legal regulation of common law were fulfilled or defined by the particular law (synodal legislation). The dissertation presents a correlation of two areas of legal regulations: the office of a dean in the Code of Canonic Law of 1983 and in the Polish synodal legislation. The topics of the dissertation concentrates around the theological basis of the church office and a genesis of the office and his competences. Such issues were presented as: entrusting and loss of the office a dean, the requirements connected with entrusting the office of a dean, namely appointing a person, granting a title and holding the office. Also broad competences of a dean were presented as: liturgic, pastoral, administration-control and coordination. the dissertation shows legal regulations, with reference to the dean in Polish synodal legislation and instructions promulgated so far.. the legislative analysis conducted with reference to the office of a dean, his rights and obligations in thirty five Polish post-code particular and diocese synods and three instructions of diocese bishops in which no diocese synods took place, showed evolution of legal standards with references to the office of a dean. It is visible as to the rights, tasks and obligations of a dean in the light of applicable diocese articles.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/450
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jagiello_Zygmunt_Urzad_i_kompetencje_dziekana_w_Kodeksie_Prawa_Kanonicznego.pdf1,66 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.