Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/446
Tytuł: Nazwisko w europejskim systemie ochrony praw człowieka
Tytuły równoległe: The surname in the European human rights protection system
Autorzy: Wiśniewski, Radosław
Słowa kluczowe: ochrona nazwiska; identyczność człowieka; prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; komercjalizacja nazwiska; zapis nazwiska w języku mniejszości; protection of surname; identity of human being; right to respect for private and family life; surname commercialisation; spelling of surname in minority language
Data wydania: 25-lut-2019
Abstrakt: Przedmiotem badawczym rozprawy doktorskiej jest ochrona nazwiska w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Celem pracy jest przedstawienie poziomów ochrony nazwiska w Europie. Pierwszy rozdział ukazuje historię rozwoju nazwiska jako istotnego elementu wielowymiarowej tożsamości człowieka. Drugi rozdział prezentuje zakres ochrony nazwiska w Europie, który jest determinowany przez jej główne źródło w postaci prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Trzeci rozdział dotyczy ekonomicznych uwarunkowań nazwisk wynikających z wykorzystywania nazwisk w oznaczeniach funkcjonujących w w obrocie. Czwarty rozdział poświęcony w posługiwaniu się przez mniejszości narodowe lub etniczne nazwiskiem w języku mniejszości. Gwarancje dotyczące nazwisk są zakorzenione w idei ochrony identyczności w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Wynika ona z prawa człowieka do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Dlatego niemożliwe jest zidentyfikowanie odrębnego dobra osoby ludzkiej będącego przedmiotem prawa człowieka do nazwiska w Europie. Jednak zakres ochrony nazwiska w europejskim systemie ochrony praw człowieka różni się od tego gwarantowanego na gruncie uniwersalnego i pozaeuropejskich systemów. W tych ostatnich akcentuje się jedynie część zjawiska identyfikacji przy pomocy nazwiska poprzez obowiązek rejestracji nazwiska, co stanowi o prawnym upodmiotowieniu jednostki.
The protection of surname in the European human right system is a research problem of this doctoral dissertation. Presenting the levels of surname protection in Europe is its goal The first chapter focus on the history of surname development as an important element of multidimensional personal identity. The second chapter shows the scope of surname protection in Europe which is determined by its main source - a right to respect for private and family life. The third chapter concerns the economic conditions of surname resulting from the use of surnames in the designations functioning in the economy the fourth chapter id dedicated to use of surname in minority language by national and ethnic minorities. The guarantees related to the surname are embedded in idea of identity protection in European human right system. It results from the right to respect for private and family life. Therefore, it is impossible to indicate a separate good of human being which would constitute a subject of the right to a name in Europe, Nevertheless, the scope of surname protection in European human rights system differs from the protection guaranteed in universal and other regional human right systems. In these latter only a part of identification process by use of surname is underlined through obligation to register a surname what determines a legal empowerment of individual.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa/Katedra Praw Człowieka; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/446
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Wisniewski_Radoslaw_Nazwisko_w_europejskim_systemie_ochrony_praw_czlowieka.pdf3,19 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.