Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4427
Title: Funkcje estetyzacji ciała w kreowaniu fasad w społeczeństwie konsumpcyjnym. Na podstawie badań socjologicznych klientek salonów kosmetycznych i klinik medycyny estetycznej
Other Titles: Functins of the bodily aestheticization for the purpose of façade creation in a consumer socity. The research conducted upon the survey for the clients of asthetic medicine clinic
Authors: Magdalena, Rak-Suska
Keywords: estetyzacja ciała; kapitał symboliczny; fasady; bodily estheticization; symbolic capital; fasades
Issue Date: 10-Mar-2023
Abstract: Celem niniejszej rozprawy było udzielenie odpowiedzi na postawione pytanie badawcze oraz weryfikacja tezy głównej, która brzmiała: funkcją estetyzacji jest pomnażanie kapitału symbolicznego jednostki, wykorzystywanego do konstruowania fasad na podstawie kulturowo uwarunkowanego utożsamienia piękna z dobrem moralnym. W rozprawie opierano się na następujących koncepcjach: perspektywie dramaturgicznej E. Goffmana, koncepcji kapitałów P. Bourdieu, a także koncepcji wartości uznawanych i odczuwanych S. Ossowskiego. Dramaturgiczne podejście E. Goffmana opiera się na metaforze teatru, w której jednostka jako aktor społeczny wykorzystuje różnorodne strategie kreowania fasad, aby za pomocą wyglądu, zachowania, mask i dekoracji wywołać określone wrażenie na publiczności. Z kolei koncepcja P. Bourdieu zakłada istnienie kapitałów: ekonomicznego, społecznego, kulturowego i symbolicznego, które stają się przedmiotem walki symbolicznej o dostęp do dystynkcji. Ciało stanowi tutaj nośnik znaczeń i symboli, który może być wykorzystany jako środek do pomnażania kapitałów. Odwołanie się do koncepcji S. Ossowskiego zakłada, że niektóre zachowania estetyzujące mogą mieć charakter wartości odczuwanych, tj. stanowią obiekt pożądania i są atrakcyjne same w sobie lub wartości uznawanych, tzn. wynikają z powinności i akceptacji norm społecznych.
The aim of this study was to answer the research questions posed and to verify the main thesis, which was as follows: the function of the aestheticisation of the body is to multiply the symbolic capital of the individual used to construct facades based on the culturally conditioned identification of beauty with moral goodness. The thesis was based on the following theoretical concepts: the dramaturgical perspective of E. Goffman, concept of capitals of P. Bourdieu, as well as concept of recognised and felt values of S. Ossowski. The dramaturgical approach of E. Goffman is based on the metaphor of the theatre, in which the individual as a social actor uses a variety of facade-creating strategies to evoke a particular impression on the audience by means of appearance, behaviour, masks and decorations. In contrast, P. Bourdieu's conception of capitals assumes the existence of economic, social, cultural and symbolic capitals, which become the object of a symbolic struggle for access to distinction. Here, the body is a vehicle of meanings and symbols that can be used as a tool to multiply capital. Reference to the concept of S. Ossowski implies that certain aestheticising behaviours may be of the nature of perceived values, i.e. being an object of desire and attractive in themselves, or recognised values, i.e. resulting from the obligation and acceptance of social norms.
Description: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Socjologicznych; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Grzegorz Adamczyk, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4427
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rak-Suska_Magdalena_Funkcje_estetyzacji_ciała.pdf1,65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons