Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/441
Tytuł: Religijność i lęk przed śmiercią a jakość życia osób z rozpoznaną chorobą nowotworową
Tytuły równoległe: Religiosity, death anxiety and quality of life among people diagnosed with cancer
Autorzy: Rybarski, Radosław Jan
Słowa kluczowe: religijność; lęk przed śmiercią; jakość życia; zmagania religijne; nowotwór; religiosity; death anxiety; quality of life; religious struggles; oncology patient
Data wydania: 22-lut-2019
Abstrakt: Tematem niniejszej pracy jest: Religijność i lęk przed śmiercią a jakość życia osób z rozpoznaną chorobą nowotworową. Religijność jest częstym sposobem radzenia sobie z trudną sytuacją, zwłaszcza z chorobą. Religijność może poprawiać jakość życia w chorobie. Jednakże, choroba może wyzwalać również konflikty i napięcia w obszarze wiary i relacji z Bogiem, np. wątpliwości w wierze, negatywne emocje względem Boga, poczucie bycia ukaranym przez Boga, co z kolei pogarsza jakość życia chorych. Podłożem teoretycznym niniejszego projektu badawczego była Teoria Opanowania Trwogi. Hipotezy testowano na podstawie badań, w których wzięło udział 130 osób hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej. W badaniach wykorzystano 5 kwestionariuszy: Skala Centralności Religijności, Skala Pocieszenia i Napięcia Religijnego, Skala Lęku przed Śmiercią i Umieraniem, Skala Jakość Życia w Chorobie Zagrażającej Życiu, Skala Numeryczna. Badania ukazały, że centralność religii wzmacnia jakość życia osób chorych, ponieważ obniża ich lęk przed śmiercią. Niska centralność religii, a więc nieautonomiczna religijność, może być źródłem wysokiego lęku przed śmiercią, a w rezultacie niższej jakości życia u chorych na nowotwór.
The subject of this work is the function of religiosity and death anxiety in the area of the quality of life of people diagnosed with cancer. Religiosity is a common way to deal with a difficult situation, especially with illness. Religiosity can improve the quality of life in sickness. However, the disease can also trigger conflicts and tensions in the area of ​​faith and relationship with God, such as doubts in faith, negative emotions towards God, the feeling of being punished by God, which in turn worsens the quality of life of the sick. The theoretical basis for this research project was The Terror Management Theory. The hypotheses were tested on the basis of research, in which 130 people were hospitalized due to cancer. The research involved five questionnaires: the Central of Religiosity, the Consolation and Religious Stress Scale, the Scale of Death and Dread Anxiety, the Life Quality Scale in a Life-threatening Disease, and the Numerical Scale. Research has shown that the centrality of religion strengthens the quality of life of patients, because it reduces their death anxiety. The low centrality of religion can be a source of high death anxiety and, as a result, a lower quality of life in cancer patients.
Opis: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/441
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WNS)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Rybarski_Religijnosc_i_lek_przed_smiercia_a_jakosc_zycia_osob_z_rozpoznana_choroba_nowotworowa_edited.pdf4,97 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons