Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/440
Tytuł: Racjonalność istot nieposługujących się językiem w kontekście polemiki José Luisa Bermúdeza i Donalda Davidsona
Tytuły równoległe: Rationality of nonlinguistic creatures in the context of the polemics between José Luis Bermúdez and Donald Davidson
Autorzy: Dutkowska, Anna
Słowa kluczowe: racjonalność; istoty niejęzykowe; umysły proste; Bermúdez; Davidson; rationality; nonlinguistic creatures; simple minds
Data wydania: 13-lut-2019
Abstrakt: Prezentowana rozprawa doktorska zatytułowana „Racjonalność istot nieposługujących się językiem w kontekście polemiki José Luisa Bermúdeza i Donalda Davidsona” jest próbą ukazania problemu racjonalności istot nie posługujących się językiem w kontekście polemiki filozofów reprezentujących dwa przeciwstawne stanowiska dotyczące tego problemu. Jose Luis Bermúdez rozróżnia racjonalność istot niejęzykowych, podczas gdy Donald Davidson uważa ludzi za jedyne istoty, do których można przypisać racjonalność. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy podejmuje problem wskaźników umysłu, umysłu w procesie ewolucji z koncepcją uwzględniającą kategorie umysłów obejmujących gatunki inne niż ludzki, jaką jest Wieża Generowania i Testowania oraz analizą racjonalności, jako jednej z funkcji umysłu. Rozdział drugi skoncentrowany jest wokół rozważań Donalda Davidsona, dotyczących racjonalności istot żywych. Rozdział trzeci stanowi kontrstanowisko dla poglądów Davidsona, jakim jest podejście reprezentowane przez Bermúdeza dotyczące natury myślenia wraz z wyróżnionymi przez filozofa poziomami racjonalności, uzupełnionymi o protologikę. Ostatni, czwarty rozdział rozprawy, ma na celu przedstawienie powyższych stanowisk filozoficznych w kontekście współczesnych badań nad mindreadingiem. Ukazane wyniki badań sugerują występowanie niejęzykowych form postaw propozycjonalnych, które przemawiają za postulatem dotyczącym istnienia prostszych form racjonalności, który został postawiony przez Bermúdeza.
The presented dissertation entitled "Rationality of nonlinguistic creatures in the context of the polemics between José Luis Bermúdez and Donald Davidson" is an attempt to reflect the problem of rationality of nonlinguistic creatures in connection with the polemics of philosophers representing two opposing positions regarding this problem. Jose Luis Bermúdez distinguishes the rationality of nonlinguistic creatures whereas Donald Davidson regards humans as the only beings to whom this attribute belongs. The dissertation consists of four chapters. The first chapter at the beginning raises the problem of marks of the mental, mind in the process of evolution and the concept of categories of minds including non-human species, which is the Tower of Generate-and-Test. The second chapter focuses on Donald Davidson's considerations regarding the rationality of living beings. The third chapter is a presentation of Bermúdez's position: reflections on the nature of thinking, semantics of success, the manner of presenting the object and the types of rationality and analysis of the levels of rationality with protologic. The fourth chapter of the dissertation is aimed at presenting the above philosophical positions concerning rationality in the context of contemporary research on mindreading. The presented research suggests the occurrence of non-linguistic forms of propositional attitudes that speak for the postulate regarding the existence of simpler forms of rationality, which was claimed by Bermúdez.
Opis: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Zbigniew Wróblewski, prof. KUL, promotor pomocniczy: ks. dr Marek Słomka
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/440
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WF)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Dutkowska_Racjonalnosc_istot_nieposlugujacych_sie_jezykiem_w_kontekscie_polemiki_Jose_Luisa_Bermudeza_i_Donalda_Davidsona_edited.pdf1,95 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.