Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4126
Title: System penitencjarny w zapewnianiu bezpieczeństwa w Polsce
Other Titles: The PenitentiarySystem in ProvidingSecurity in Poland
Authors: Suduł, Ryszard
Keywords: bezpieczeństwo; system penitencjarny; Służba Więzienna; zakład karny; Security; penitentiary system; Prison Service; prison
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia i Analizy Nauk o Polityce", 2022, nr 2, s. 109-130; 131-152
Abstract: Służba Więzienna stanowi znaczącą instytucję w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Wśród najważniejszych zadań tej umundurowanej oraz uzbrojonej formacji wyróżnia się izolację oraz resocjalizację osób skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności. Wobec powyższego Służba Więzienna odpowiada za zapewnianie bezpieczeństwa społeczeństwu oraz chroni je przed negatywnym oddziaływaniem jednostek, które były zdolne do popełnienia czynu zabronionego, czyli przestępstwa. Zagrożenia związane z przestępczością w poważny sposób wpływają na całe społeczeństwa. W artykule podjęto próbę analizy przepisów pragmatycznych dotyczących ustroju i zasad funkcjonowania jednej z bardziej istotnych służb państwowych, odpowiedzialnej za wykonanie kar i środków karnych skutkujących pozbawieniem wolności, ale jednocześnie realizującej zadania na rzecz bezpieczeństwa państw
The Prison Service is one of the notable institutions in the state’s internal security system. One of the most important tasks of this uniformed and armed formation is the isolation and resocialisation of persons sentenced by a final sentence to imprisonment. Thus, it can be said that the Prison Service is responsible for ensuring the security of society and protecting it from the negative impact of individuals who were capable of committing a criminal act, i.e. a crime. The dangers of crime significantly affect societies as a whole. This article is an attempt to analyse the pragmatic provisions concerning the system and rules of operation of one of the more important state services, responsible for the execution of punishments and punitive measures resulting in deprivation of liberty, but at the same time carrying out tasks for the benefit of state security.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/4126
DOI: 10.31743/sanp.14410
ISSN: 2719-4795
Appears in Collections:Studia i Analizy Nauk o Polityce, 2022, Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sudul_Ryszard_System_penitencjarny_w_zapewnianiu_bezpieczenstwa_w_Polsce.pdf283,06 kBAdobe PDFView/Open
Sudul_Ryszard_The_Penitentiary_System_in_Ensuring_Security_in_Poland.pdf229,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons