Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/391
Tytuł: Więź dziecka przedszkolnego z rodzicami i jego prenatalnym rodzeństwem
Tytuły równoległe: The bond of a pre-school child with parents and his prenatal siblings
Autorzy: Jabłońska, Dagmara
Słowa kluczowe: dziecko przedszkolne; rodzeństwo prenatalne; więzi; rodzina; pre-school child; prenatal siblings; bonds; family
Data wydania: 18-gru-2018
Abstrakt: W rozprawie „Więź dziecka przedszkolnego z rodzicami i jego prenatalnym rodzeństwem” zainteresowaniem objęta jest rodzina - matka i ojciec wraz ze swym dzieckiem, które znajduje się na etapie rozwojowym średniego dzieciństwa, oczekujący narodzin drugiego lub kolejnego dziecka. Problem główny zawiera się w pytaniu: Jaka jest więź dziecka w wieku przedszkolnym z rodzicami i jego rodzeństwem prenatalnym? Problemy szczegółowe dotyczą charakterystyki więzi dziecka z rodzicami i rodzeństwem prenatalnym, obrazu dziecka prenatalnego u badanych dzieci, percepcji więzi dzieci z rodzicami i rodzeństwem przez ich matki, zmian w funkcjonowaniu dziecka w sytuacji oczekiwania na narodziny rodzeństwa, sposobów przygotowania dziecka na narodziny rodzeństwa oraz uwarunkowań więzi. Zagadnienia są rozważane na gruncie systemowego ujęcia rodziny. Otrzymane wnioski wskazują, że percepcja życia rodzinnego przez dzieci jest inna niż ta, którą ujawniają rodzice. To skłania do dalszej refleksji, otwierając tym samym pole dalszym badaniom naukowym w tej dziedzinie.
In the dissertation "The bond of a pre-school child with parents and his prenatal siblings" covered by interest is the family - mother and father with their child at the stage of development of middle childhood, awaiting the birth of the second or next child. The main problem is in the question: What is the bond of a pre-school child with parents and his prenatal siblings? Specific problems concerning the characteristics of the child's bonds with parents and prenatal siblings, the image of a prenatal child in the examined children, perception of children's bonds with their parents and siblings by their mothers, changes in the child's functioning in the situation of waiting for the birth of a sibling, ways of preparing a child for the birth of siblings and connection conditioning. The issues are consider on the basis of a system approach to the family. The received conclusions indicate that, the perception of family life by children is different than the one that parents reveal. It inclines further reflexion, thus opening the field for further research in this area.
Opis: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/391
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jablonska_Wiez_dziecka_przedszkolnego_z_rodzicami_i_jego_prenatalnym_rodzenstwem_edited.pdf9,02 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.