Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3871
Title: Aktualność koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Other Titles: The actuality of Blessed Edmund Bojanowski's pedagogical concept
Authors: Opiela, Maria Loyola
Keywords: Edmund Bojanowski; koncepcja pedagogiczna; Siostry Służebniczki; dzieci; młodzież; rodzina; duchowość; wychowanie; formacja; pedagogical concept; Servant Sisters; children; youth; family; spirituality; upbringing; formation
Issue Date: 2011
Publisher: Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP
Abstract: Publikacja ukazuje podstawy koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego oraz jej twórczą realizację przez Siostry Służebniczki z wielkim uwrażliwieniem na potrzeby współczesności. Pozostaje ona wciąż aktualna i inspiruje do podejmowania misji ochrony przez wychowanie, do nowych twórczych działań, realizacji programów pracy wychowawczej i formacyjnej z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami. Zebrany materiał ukazuje, jak ważnym jest przyjęcie za priorytetowe kształtowanie w wychowaniu ludzkiej duchowości. Odniesienie do natury i historii jest oczywiste, ale duchowość jest podstawą i istotą tego, co gwarantuje szacunek dla ludzkiej godności i prawdziwą troskę o dobro osoby.
The publication shows the basis of Blessed Edmund Bojanowski's pedagogical concept and its creative implementation by the Servant Sisters with great sensitivity to the needs of the present day. It remains up-to-date and inspires to undertake the mission of protection through upbringing, new creative activities, implementation of programs of educational and formative work with children, youth and their parents. The collected material shows how important it is to take as a priority the formation of human spirituality in upbringing. Reference to nature and history is obvious, but spirituality is the basis and essence of what guarantees respect for human dignity and genuine concern for the well-being of the person.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3871
ISBN: 978-83-929442-2-5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Opiela_Maria_Loyola_Aktualnosc_koncepcji_pedagogicznej_bl_Edmunda_Bojanowskiego.pdftreść książki16,61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Opiela_Maria_Loyola_Aktualnosc_koncepcji_pedagogicznej_okladka.pdfokładka78,48 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons