Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/377
Tytuł: Konstanty Zamoyski w kręgu rodziny - kolekcja fotografii I ordynata kozłowieckiego z Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Tytuły równoległe: Konstanty Zamoyski in the circle of the family - a collection of photographs of Kozłowski from the Zamoyski Museum in Kozłówka
Autorzy: Widelska, Magdalena
Słowa kluczowe: fotografia portretowa; portrait photography
Data wydania: 5-gru-2018
Abstrakt: Niniejsza rozprawa jest monografią zbioru fotografii ordynata kozłowieckiego Konstantego Zamoyskiego. Głównym tematem przedstawień są portrety członków jego rodziny oraz rodów z nimi spokrewnionych. W zbiorze znajdują się również fotografie ważnych osobistości świata polityki, władców europejskich z lat 70. i 80. XIX wieku, przyjaciół Zamoyskiego oraz fotografie o charakterze dokumentalnym, przedstawiającym wnętrza pałacu w Kozłówce oraz ważne uroczystości rodzinne. Jest to obecnie największa, zachowana w oryginalnym ułożeniu kolekcja XIX-wiecznej fotografii, należąca do rodu arystokratycznego w zbiorach muzeów polskich. W oparciu o analizę fotografii udało mi się odtworzyć ważniejsze wydarzenia z życia Konstantego, jego zainteresowania oraz sposób spędzania czasu, czym wzbogaciłam biografię twórcy kolekcji. Na ich podstawie przedstawiłam też charakter zażyłości Zamoyskiego z rodziną Czartoryskich oraz opisałam wiodący temat zbioru - wizerunki krewnych, które zostały ułożone liniami genealogicznymi. W oparciu o zgromadzone portrety przybliżyłam przyczyny doboru postaci, które przez Zamoyskiego określane są mianem „Célébrités”. Wyodrębniłam też fotografie związane z motywem śmierci, który jest ściśle związany z XIX-wieczną obyczajowością i ma charakter czysto dokumentalny. Ponadto przedstawiłam kolekcję jako fragment historii fotografii atelierowej polskiej oraz paryskiej.
This dissertation is a monograph of a collection of photographs of Koziołiec ordinant Konstanty Zamoyski. The main theme of the performances are portraits of members of his family and families related to them. The collection also contains photographs of important figures in the world of politics, European rulers from the 70s and 80s of the 19th century, Zamoyski's friends and photographs of a documentary character, depicting the interiors of the palace in Kozłówka and important family celebrations. It is currently the largest collection of nineteenth-century photographs preserved in the original layout, belonging to the aristocratic family in the collections of Polish museums. Based on the analysis of photography, I managed to recreate the most important events in Konstanty's life, his interest and the way of spending time, which I enriched the biography of the creator of the collection. On their basis I also presented the character of Zamoyski's intimacy with the Czartoryski family and I described the leading subject of the collection - images of relatives, which were arranged by genealogical lines. Based on the collected portraits, I explained the reasons for choosing the characters Zamoyski called "Célébrités". I also extracted photographs related to the theme of death, which is closely related to nineteenth-century customs and is purely documentary. In addition, I presented the collection as a part of the history of Polish and Paris atelier photography.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Lechosław Lameński, promotor pomocniczy: dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/377
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Widelska_Konstanty_Zamoyski_w_kregu_rodziny_kolekcja_fotografii_I_ordynata_kozlowieckiego_edited.pdf6,91 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.