Opinie studentów nauk o rodzinie na temat metod planowania rodziny

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Abstract
Przekazywanie życia wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Obejmuje ona między innymi właściwy wybór metody planowania rodziny. Zasady moralne w dziedzinie prokreacji przedstawiają dokumenty Kościoła, zwłaszcza encyklika Humanae vitae. Za dopuszczalne moralnie uznawane są metody rozpoznawania, a nie przeciwdziałania płodności. Współcześnie jednak wiele laickich i liberalnych źródeł propaguje stosowanie środków antykoncepcyjnych. Potrzebni są doradcy potrafiący wykazać niewłaściwość takiego wyboru i pomóc w przyjęciu naturalnego planowania rodziny jako stylu życia. Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kształceni w zakresie nauk o rodzinie, mają w swym programie ćwiczenia z metod planowania rodziny. Przeprowadzone badania ankietowe przed rozpoczęciem tych zajęć i po ich zakończeniu wykazały korzystne zmiany nastawień wobec metod planowania rodziny. W 2011 r. 93% uczestniczących w zajęciach studentów stwierdziło, że pod wpływem odbywanych ćwiczeń nastawienie wobec naturalnego planowania rodziny zmieniło się na bardziej pozytywne. W roku akademickim 2012/2013 po skończonych zajęciach procent studentów aprobujących niedopuszczalne moralnie stosowanie środków antykoncepcyjnych zmalał z 43,4% do 19,2%, a wyrażających sprzeciw wobec nich wzrósł z 55,3% do 80,8%. Zgodnie z apelem Jana Pawła II, wyrażonym w adhortacji Familiaris consortio, potrzebny jest „szerszy, bardziej zdecydowany i systematyczny wysiłek idący w kierunku poznania, oceny i stosowania” (FC 35) metod naturalnej regulacji poczęć.
The transmission of life is associated with a particular responsibility, including, among other things, making the right choice of the method of family planning. Moral rules in the sphere of procreation are presented in documents of the Church, especially in the encyclical Humanae Vitae. Those texts present morally accepted methods of family planning as methods of recognising fertility and not counteracting it. Today, however, many secular and liberal sources promote using contraceptives. There is a need for advisers who can indicate the misconceptions of such a choice and help in accepting natural family planning as a lifestyle. The students of the John Paul II Catholic University of Lublin are educated within the scope of family sciences and have the family planning exercises in their curriculum. Before starting the course questionnaire surveys were conducted, and after finishing it, we have noticed favourable changes in the attitude towards the methods of family planning. In 2011, 93% of the student participating in the course confirmed that their attitude towards the methods of family planning had changed to a more favourable one under the influence of the course exercises. After finishing the course in the academic year 2012/2013, the percentage of the students deeming use of contraceptives as morally unacceptable dropped from 43.4% to 19.2%, and the percentage of the students expressing the opposition to them grew from 55.3% to 80.8%. In accordance with John Paul II's appeal expressed in his Exhortation, Familiaris Consortio, there is a need for “wider, more definite and systematic effort leading to recognition, evaluation and use” (FC 35) of the methods of natural family planning.
Description
Keywords
metody planowania rodziny, studenci, nauki o rodzinie, normy moralne, prokreacja, methods of family planning, students, family sciences, moral norms, procreation
Citation
"Roczniki Teologiczne", 2015, T. 62, nr 10, s. 33-52
ISBN