Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/346
Tytuł: Petera Knauera teologia słowa Bożego
Tytuły równoległe: The theology of the word of God by Peter Knauer
Autorzy: Słocińska, Maria
Słowa kluczowe: Peter Knauer; słowo Boże; objawienie; word of God; revelation
Data wydania: 24-wrz-2018
Abstrakt: Rozprawa doktorska zbiera i systematyzuje myśl teologiczną niemieckiego jezuity i profesora Petera Knauera dotyczącą pojęcia słowa Bożego. Głównym problemem zajmującym Knauera jest uzasadnienie pojęcia słowa Bożego, z którym wiąże się pytanie o znaczenie tego pojęcia, o jego zależność od konkretnej wizji Boga oraz o wpływ określonej koncepcji słowa Bożego na teologię i chrześcijaństwo. Dysertacja poszukuje odpowiedzi na pytanie o genezę teologicznej refleksji Knauera o słowie Bożym, jej najważniejsze założenia i postulaty oraz znaczenie dla teologii dogmatycznej. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawione są w trzech rozdziałach. Pierwszy rozdział dotyczy samej możliwości mówienia o objawianiu się Boga człowiekowi w słowie. Drugi rozdział odnosi się do wydarzenia spotkania człowieka ze słowem Bożym i jego skutków w sferach rozumu, wiary i postępowania. Trzeci rozdział przedstawia refleksję Knauera nad przekazem słowa Bożego. Wnioski sformułowane w pracy na przykładzie myśli Knauera prowadzą do stwierdzenia, że przyjęta koncepcja słowa Bożego wywiera znaczący wpływ na rozumienie prawd wiary i kształt całej myśli teologicznej. W ten sposób słowo Boże jawi się jako podstawowa kategoria teologii i chrześcijaństwa.
The dissertation has gathered and systematized a theological thought of a German Jesuit priest and professor Peter Knauer about the concept of the word of God. The main problem which Knauer tries to deal with is to explain the concept of the God's word, which is to show the meaning of this concept, its dependance on the specific image of God, as well as the influence of a certain concept of the word of God on theology and Christianity. In the dissertation, I try to answer the question of theological background of Knauer's reflection about the God's word, its most important assumptions and postulates, and its meaning for dogmatic theology. The results of the analysis are shown in three chapters. The first one is about the possibility to speak about God's revelation to a human being through His word. The second one refers to the event when the man reads the word of God, and how it influences his reason, faith, and behaviour. The third chapter shows Knauer's reflection on the transmission of the word of God. The conclusions, formed in the dissertation, based on Knauer's thought, lead to the statement that this specific concept of God's word has a great influence on the understanding of the truth of the faith and the shape of the whole theological thought. In this way, the word of God appears as a basic category of theology and Christianity.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Dogmatycznej; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/346
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Slocinska_Petera_Knauera_teologia_slowa_Bozego_edited.pdf1,69 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.