Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/345
Tytuł: Dziecięctwo a niemowlęctwo duchowe. Studium porównawcze duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus i sł. B. Leonii Nastał
Tytuły równoległe: Spiritual Childhood and Spiritual Infancy. A Comparative Study of the Spirituality of St. Thérèse of the Child Jesus and SG Leonia Nastał
Autorzy: Brzozowska, Urszula
Słowa kluczowe: dziecięctwo duchowe; niemowlęctwo duchowe; św. Teresa od Dzieciątka Jezus; Leonia Nastał; spiritual childhood; spiritual infancy; St. Thérèse of the Child Jesus
Data wydania: 20-wrz-2018
Abstrakt: Rozprawa doktorska stanowi porównanie dziecięctwa duchowego św. Teresy od Dzieciątka Jezus, francuskiej karmelitanki bosej (1873-1897), oraz niemowlęctwa duchowego służebnicy Bożej Leonii Nastał, polskiej zakonnicy ze Zgromadzenia Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej Wsi (1903-1940). Dwie postawy zostały porównane pod względem genezy, fundamentu i przejawów. Pierwszy rozdział przedstawia proces odkrycia każdej drogi oraz wpływające na nie czynniki, jak również opis i wyjaśnienie terminologii zastosowanej w odniesieniu do obu form duchowości. Drugi rozdział zawiera antropologiczne, trynitarne, chrystologiczne i mariologiczne podstawy dwóch doktryn. Ostatni rozdział wyznacza ich główne przejawy, takie jak pokora, zawierzenie i miłość. Końcowy paragraf każdego rozdziału służy jako podsumowujące porównanie dwóch dróg w odniesieniu do analizowanej kwestii. Zakończenie daje ogląd relacji zachodzącej między dwiema formami duchowości, które co do istoty są podobne pod względem rozpatrywanych aspektów. Zasadnicza różnica dotyczy obrazu mającego unaocznić obie drogi. Niemowlęctwo duchowe ukazuje większe uniżenie, zarazem jednak zawiera się w dziecięctwie duchowym jako zejście w jego głąb. Stąd zachodzi między nimi związek inkluzyjny.
The doctoral dissertation is a comparison between the spiritual childhood of St. Thérèse of the Child of Jesus, the French Carmelite nun (1873-1897), and the spiritual infancy of Servant of God Leonia Nastał, a Polish nun from the Congregation of the Servants of the Blessed Virgin Mary Immaculately Conceived in Stara Wieś (1903-1940). These two attitudes are compared in terms of their genesis, basis and aspects. The first chapter presents the process of discovery of each way and factors influencing it, as well as description and explanation of the terminology used in reference to both forms of spirituality. The second chapter contains the anthropological, Trinitarian, Christological and Mariological foundations for the two doctrines. The ultimate chapter marks their main manifestations such as humility, entrusting oneself and love. The last paragraph of each chapter serves as a summative comparison of the two ways in regard to analysed issue. The summary gives a synopsis of the interrelation between these two forms of spirituality, which in substance are similar in respect of considered aspects. The fundamental distinction relates to the pictures used for illustrating the two ways. The spiritual infancy portrays greater humiliation, but at the same time it remains contained within the spiritual childhood as a descent into its depth. Therefore the interrelation is an inclusive one.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Duchowości; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/345
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Brzozowska_Dzieciectwo_a_niemowlectwo_duchowe_Studium_porownawcze_duchowosci_edited.pdf3,52 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons