Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/344
Tytuł: Formacja ludzka prezbiterów w świetle kwartalnika Pastores w latach 1998-2016
Autorzy: Sonak, Dariusz
Słowa kluczowe: formacja kapłanów; Pastores; edukacja medialna; formacja ludzka; priesthood; media literacy; human formation
Data wydania: 19-wrz-2018
Abstrakt: Rozprawa doktorska włącza się w nurt troski Kościoła o formację ludzką osób duchownych oraz przygotowujących się do kapłaństwa. Celem rozwiązania głównego problemu badawczego dysertacji było udzielenie odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób kwartalnik Pastores prezentował treści odnoszące się do formacji ludzkiej kapłanów? Dysertacja składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie określono przedmiot badań, problem badawczy, cel i pytania badawcze oraz metody naukowe. W pierwszym rozdziale przedstawiono nauczanie Kościoła odnoszące się do formacji kapłańskiej, a szczególnie formacji ludzkiej. W drugim rozdziale została dokonana analiza wybranych tekstów opublikowanych w periodyku Pastores odnoszących się do formacji ludzkiej. W trzecim rozdziale zostały przedstawione zadania dla Kościoła odnoszące się do wymiaru ludzkiego formacji na podstawie przeprowadzonej analizy tekstów Pastores, dokumentu Kongregacji ds. Duchowieństwa z 8 grudnia 2016 roku Dar powołania do kapłaństwa. Ratio Fundamentalis Istitutionis Sacerdotalis. Z eksploracji działu dotyczącego formacji ludzkiej powyższego dokumentu został wyprowadzony postulat edukacji medialnej duchowieństwa. W zakończeniu dokonano podsumowania analizowanych treści oraz wskazano obszary, w których mogłyby koncentrować się dalsze eksploracje w omawianym przedmiocie badawczym.
The dissertation is in agreement with the Church's care for both; clergy human formation and those who prepare themselves for priesthood. The main aim of this research inquiry was to answer the question of how were of issues of priests' human formation presented in Pastores quarterly. The dissertation consists of an introduction, three chapters and conclusions. A numer of elements have been determined in the introduction. These were: the subject of study, the research problem, the aim and reseach queries along with the scientific methods. In the first chapter, the teaching of the Church on clergy formation, in particular human formation, has been outlined. In the second chapter, an analysis of some Pastores' quarterly selected texts has been conducted. The analysis focused especially on texts regarding human formation. In the third chapter, there have been some tasks given to the Church on human formation. These tasks stemmed from an analysis of both the Pastores quarterly and a document of the Congregation for the Clergy from December, 8th 2016 The gift of vocation to priesthood. Ratio Fundamentalis Istitutionis Sacerdotalis. After studying the aforesaid document, a postulate concerning clergy media education has been proposed. In the Conclusions chapter two things have been carried out. First, a summary of the analyzed content. Second, some new areas for further investigation in the subject of research have been indicated.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/344
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dariusz_Sonak_Formacja_prezbiterow_w_swietle_kwartalnika_Pastorem_w_latach_1999_2016.pdf2,18 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons