Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/323
Tytuł: "Chrystus za nas, my za Chrystusa”. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamego „Bartka”
Tytuły równoległe: "Christ for us, we for Christ". The story of the Forest Branches Group of the Seventh District of the Silesian National Armed Forces under the command of Captain Henryk Flame "Bartek"
Autorzy: Greniuch, Tomasz
Słowa kluczowe: Henryk Flame; Narodowe Siły Zbrojne; Śląsk Cieszyński; oddziały leśne; podziemie antykomunistyczne; National Armed Forces; Cieszyn Silesia; forestry branches; anti-communist underground
Data wydania: 5-lip-2018
Abstrakt: Tytuł rozprawy doktorskiej brzmi „Chrystus za nas, my za Chrystusa”. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII Śląskiego Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kapitana Henryka Flamego „Bartka”. Celem pracy jest kompleksowe przedstawienie historii i działalności opisywanej jednostki partyzanckiej w ujęciu monograficznym oraz przedstawienie biografii dowódcy, z uwzględnieniem najnowszego stanu badań. Trzynaście rozdziałów opisuje biografię dowódcy oraz proces formowania, organizację i działanie ugrupowania partyzanckiego pod dowództwem kapitana Henryka Flamego „Bartka”. Znaczna część pracy poświęcona jest działaniom zbrojnym oddziałów leśnych w porządku chronologicznym od maja 1945 r. do kwietnia 1947 r. Ostatnie rozdziały dotyczą eksterminacji oddziałów partyzanckich i zabójstwa ich dowódcy, kapitana Henryka Flamego „Bartka”. Oparłem moje badania głównie na materiale źródłowym wytworzonym przez organy komunistycznego rządu. Głównie Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i Rejonowych Sądów Wojskowych. Źródła te gromadzone są w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Źródła wytworzone przez aparat represji zostały bezpośrednio skonfrontowane z zebranymi przeze mnie relacjami świadków oraz wspomnieniami bezpośrednich uczestników podziemia antykomunistycznego.
The title of my doctoral dissertation is "Christ for us, we for Christ". The story of the Forest Branches Group of the Seventh District of the Silesian National Armed Forces under the command of Captain Henryk Flame "Bartek". The aim of the work is to comprehensively present the history and activity of the described guerrilla unit in a monographic approach and to present the biography of the commander, taking into account the latest state of research. Thirteen chapters describe the commander's biography and the formation process, organization and operation of the guerrilla grouping under the command of Captain Henryk Flame "Bartek". Much of the work is devoted to the armed activities of forestry units in chronological order from May 1945 to April 1947. The last chapters concern the extermination of partisan units and the murder of their commander, Captain Henryk Flame "Bartek". I based my research mainly on the source material created by the organs of the communist government. Mainly the Office of Public Security and Military District Courts. These sources are gathered in the archives of the Institute of National Remembrance. The sources created by the apparatus of repression were directly confronted with the witnesses' accounts collected by me and the memories of the direct participants of the anti-communist underground.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Tomasz Panfil, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/323
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Greniuch_Chrystus_za_nas_my_za_Chrystusa_Historia_Zgrupowania_Oddzialów_Lesnych_edited.pdf5,59 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.