Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3024
Title: Wiedza o prawie w ujęciu Izydora z Sewilli
Other Titles: Knowledge of the law as understood by Isidore of Seville
Знание о законе в понимании Исидора Севильского
Правознавство з точки зору Ісидора Севільського
Authors: Dębiński, Antoni
Keywords: Izydor z Sewilli; Etymologiae; prawo w średniowieczu; Isidore of Seville; Etymology; law in the Middle Ages; Исидор Севильский; Etymologiae; право в Средние века; Ісидор Севільський; право середньовіччя
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2022, nr 1, s. 125-141
Abstract: Przedmiotem artykułu są niektóre aspekty problematyki prawnej w ujęciu Izydora z Sewilli. Punktem wyjścia jest krótka charakterystyka jego Etymologii, dzieła uznawanego za pierwszą encyklopedię chrześcijaństwa. Zabieg ten pozwala lepiej rozeznać usytuowanie zagadnień prawnych w strukturze dzieła. Następnie przedstawiono organizację, podział i charakterystykę materiału prawnego w księdze V. De legibus, nazywanej Traktatem o prawie. W kolejnym paragrafie omówiono zagadnienia prawne, które zostały ulokowane przez Sewilczyka w innych księgach Etymologii.
The subject of this article presents selected aspects of the legal problems according to Isidore of Seville. The starting point of the analysis consists of a brief characterization of his Etymology, a work considered as the first encyclopedia of Christianity. This device allows to better examine the place of legal issues in the structure of the work. The author then presents the organization, division, and characteristics of the legal material in Book V. De legibus, also referred to as the Treatise on Law. The following paragraph discusses the legal issues included by Sevillian in other chapters of the Etymology.
Предметом данной статьи являются некоторые аспекты правовых вопросов, рассматриваемых Исидором Севильским. В начале дается краткое описание его «Этимологии», работы, которая считается первой энциклопедией христианства. Это исследование позволяет лучше распознать место юридических вопросов в структуре работы. Затем следует представление организации, деления, а также характеристика правового материала в Книге V. «De legibus», называемой «Трактатом о праве». В следующем параграфе рассматриваются юридические вопросы, которые затрагиваются Исидором Севильским в других книгах «Этимологии».
Предметом статті є деякі аспекти правових питань, визначені з точки зору Ісидорa Севільськкого. Для початку представлено короткий опис його Етимології, праці, яка вважається першою енциклопедією християнства. Це дає змогу краще розпізнати розташування правових питань у структурі праці. Далі представлено організацію, поділ та характеристикy правового матеріалу в Книзі V. De legibus, відомій як Договір про право. У наступній частині обговорюються юридичні питання, які були розташуванi Севіліаном в інших книгах Етимології.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3024
DOI: 10.31743/sp.13221
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2022, nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Debinski_Antoni_Wiedza_o_prawie_w_ujeciu_Izydora_z_Sewilli.pdf170,94 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons