Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2965
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGoleń, Jacek-
dc.contributor.authorGorbaniuk, Julia-
dc.contributor.authorSzyszka, Małgorzata-
dc.date.accessioned2022-04-12T08:43:24Z-
dc.date.available2022-04-12T08:43:24Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.citation"Verbum Vitae", 2022, T. 40, nr 1, s. 209-234pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/2965-
dc.descriptionDuszpasterstwo rodzinpl
dc.description.abstractLiczebność rodziny jest jednym z aspektów różnicujących jej postrzeganie. Niniejszy artykuł podejmuje problem postrzegania rodzin mało- i wielodzietnych przez różne grupy wiekowe w kontekście katolickiego duszpasterstwa rodzin. Podstawą analiz są badania własne z lat 2013 i 2021, przeprowadzone wśród 506 respondentów pogrupowanych w trzy kategorie wiekowe (młodszą, średnią i starszą). Dokonane analizy koncentrowały się na ukazaniu różnic i przemian w sposobie definiowania rodziny małej i dużej oraz postrzeganiu tych typów rodziny. Omówienie wyników badań jest poprzedzone wprowadzeniem w terminologię mało- i wielodzietności oraz zaprezentowaniem próby badawczej pod kątem zmiennych demograficznych. Analiza danych empirycznych wykazała zmianę w definiowaniu rodzin. Rodzina małodzietna, zdaniem badanych, to rodzina z dwójką dzieci, zaś wielodzietna – z czwórką dzieci. Natomiast przemiany w postrzeganiu rodzin ukazują bardziej zróżnicowany obraz rodziny wielodzietnej, a novum jest zwrócenie uwagi badanych na zdrowotne możliwości poczęcia dziecka, warunkujące liczebność rodziny. Artykuł zwieńczają wnioski i wskazania pastoralne dla duszpasterstwa rodzin wzmacniające szacunek dla życia ludzkiego.pl
dc.description.abstractThe size of the family is one of the aspects differentiating its perception. This article addresses the issue of the perception of “small” and “large” families by various age groups in the context of Catholic family ministry. The analyses are based on the author’s own research from 2013 and 2021 conducted among 506 respondents, grouped into three categories according to age. The analysis focused on showing the differences in, and changes in, how individuals defined small and large families, and their perceptions of these types of families. Included is a discussion of the terminology employed and the demographic variables of the research sample. The analysis of empirical data showed a change in the definition of families. According to the respondents, a “small” family is a family with two children, and a “large” family – one with four children. Instead, the changes in the perception of families show a more diverse picture of a large family, and the novelty is drawing the respondents’ attention to the health possibilities of conceiving a child, which determine the size of the family. The article ends with conclusions and guidelines for the pastoral care of the family to strengthen respect for human life.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpostrzeganie rodzinypl
dc.subjectfamily perceptionpl
dc.subjectdzietnośćpl
dc.subjectfertilitypl
dc.subjectprzemiany rodzinypl
dc.subjectfamily changespl
dc.subjectpostawy wobec dzietnościpl
dc.subjectattitudes towards fertilitypl
dc.subjectrodzina małodzietnapl
dc.subjectsmall familypl
dc.subjectrodzina wielodzietnapl
dc.subjectlarge familypl
dc.subjectduszpasterstwo rodzinpl
dc.subjectpastoral care of the familpl
dc.titlePostrzeganie dzietności rodziny na podstawie badań porównawczych z lat 2013 i 2021. Wskazania dla katolickiego duszpasterstwa rodzinpl
dc.title.alternativeThe Perception of Fertility Based on Comparative Studies from 2013 and 2021. Guidelines for Catholic Family Ministrypl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.31743/vv.13493-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)
Artykuły naukowe (WT)
Verbum Vitae, 2022, T. 40, Nr 1: Ludzka seksualność – jej istota i celowość

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golen_Gorbaniuk_Szyszka_Postrzeganie_dzietnosci_rodziny_na_podstawie_badan_porownawczych_z_lat_2013_i_2021.pdf402,68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons