Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/292
Tytuł: Stosunki pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939)
Tytuły równoległe: Relations between Polish, Jewish and Ukrainian Students of the Jan Kazimierz University in Lviv in the Interwar Period (1918-1939)
Autorzy: Bukowska-Marczak, Ewa
Słowa kluczowe: studenci; Polacy; Żydzi; Ukraińcy; międzywojnie; students; Poles; Jews; Ukrainians; interwar period
Data wydania: 22-cze-2018
Abstrakt: W latach 1918-1939 na Uniwersytecie Lwowskim studiowali przedstawiciele różnych narodowości i wyznań. Pomiędzy przedstawicielami poszczególnych narodowości dochodziło do konfliktów. W początkach lat 20-tych młodzież ukraińska poczęła formować struktury własnej, niezależnej uczelni wyższej. Jednocześnie przystąpiła do bojkotu Uniwersytetu Jana Kazimierza. Bojkotowano również tych, którzy zapisywali się na polską wszechnicę. Kiedy w 1925 r. rozwiązano Ukraiński Tajny Uniwersytet, młodzież, która do tej pory kształciła się na UTU, rozpoczęła zapisy na polską uczelnię. Pomiędzy do tej pory bojkotowanymi i nowo przyjętymi studentami dochodziło do konfliktów. Coraz częściej do nieporozumień dochodziło również pomiędzy młodzieżą polską a ukraińską. Eskalacja konfliktów następowała w obliczu represji stosowanych przez polską władzę, w związku z obchodami kolejnych rocznic walk o Lwów z lat 1918-1919, jak również wobec dyskusji nad sprawą Zakarpacia. Do konfliktów dochodziło również pomiędzy młodzieżą polską i żydowską. Obóz nacjonalistyczny w latach 30-tych usiłował przeforsować u władz Uniwersytetu Jana Kazimierza projekty usunięcia z uczelni młodzieży żydowskiej, z roku na rok zaostrzając propagandę w sprawie numerus nullus. Wpływ na ukształtowanie relacji pomiędzy młodzieżą studencką wywierały także postawy profesorów akademickich.
In 1918-1939, University of Lviv had students of different ethnicities and religions. Sometimes, the representatives of these nationalities escalated conflicts among themselves. In 1921 and on, Ukrainian young people started developing a structure for their own higher school while actively boycotting the Jan Kazimierz University. They also boycotted those who enrolled into the Polish University. When in 1925 the Ukrainian Underground University was liquidated, young people who used to study therein started enrolling to the Polish University. The earlier boycotted students and the newly enrolled ones sometimes conflicted with each other. Polish and Ukrainian young people would clash increasingly often, too. Conflicts were even more escalated in the light of repressions Polish authorities applied because of celebration of the successive anniversary of the 1918-1919 fights for Lviv, as well as due to debates on Transcarpathia case. Conflicts were also taking place among Polish and Jewish young people. In the 1930s, the nationalistic camp was trying to convince the authorities of the Jan Kazimierz University to eliminate Jewish students, and kept escalating propaganda in the numerus nullus case. It might be assumed that attitudes of professors in the academia played an important role to shape relations among students.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/292
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bukowska_Marczak_Stosunki_pomiedzy_polskimi_zydowskimi_i_ukrainskimi_studentami_edited.pdf1,76 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.