Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/281
Tytuł: Katechizacja w Archidiecezji Przemyskiej w latach 1990-2015. Studium katechetyczne
Tytuły równoległe: Catechisation in the Archdiocese of Przemysl in 1990-2015. Catechetical study
Autorzy: Nycz, Łukasz
Słowa kluczowe: Archidiecezja Przemyska; Wydział Nauki Katolickiej; formacja katechetów; katecheza dzieci; katecheza młodzieży; katecheza dorosłych; nowa ewangelizacja; the Archdiocese of Przemysl; the Faculty of Catholic Science; catechists’ formation; catechism of children; catechism of young people; catechism of adults; new evangelisation
Data wydania: 21-cze-2018
Abstrakt: Celem dysertacji było ukazanie wielowymiarowego procesu katechizacji w Archidiecezji Przemyskiej w latach 1990-2015. Postawione zadanie zostało zrealizowane poprzez szczegółową analizę materiałów źródłowych i archiwalnych. Postawiony problem badawczy został przeanalizowany w pięciu rozdziałach dysertacji. W pierwszym rozdziale zostały zaprezentowane czynniki, które miały bezpośredni wpływ na katechizację w Archidiecezji Przemyskiej w badanym okresie jej dziejów. Na dalszym etapie prowadzanych badań, w rozdziale drugim, przedstawiono działalność pracowników Wydziału Nauki Katolickiej. Rozważania dotyczące nadzoru katechetycznego zostały uzupełnione o analizę funkcjonujących w Archidiecezji Przemyskiej programów i podręczników do nauczania religii i katechezy. Rozdział drugi zakończyła analiza procesu katechizacji dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach ruchów i stowarzyszeń działających na terenie archidiecezji. Trzeci rozdział został w całości poświęcony formacji katechetów. Podstawą do przeprowadzenia badań dotyczących sytuacji personalnej katechetów w Archidiecezji Przemyskiej. W dalszym toku badań zostały zaprezentowane wypracowane modele formacji katechetów w Wyższym Seminarium Duchownym i Kolegium Teologiczno-Katechetycznym w Przemyślu. Podsumowanie rozdziału stanowi całościowe zebranie i szczegółową analizę form i treści formacji permanentnej katechetów w omawianej archidiecezji. Czwarty rozdział został w całości poświęcony zagadnieniom dotyczącym katechezy dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, a także dorosłych. Ostatni rozdział miał charakter podsumowujący, w którym zostały zaproponowane kierunki zmian w pracy katechetycznej w Archidiecezji Przemyskiej odpowiadające jej potrzebom i możliwościom.
The aim of the dissertation was to present a multi-dimensional process of catechisation in the Archdiocese of Przemysl in 1990-2015. Set task has been accomplished through detailed analysis of source and archive materials. The research problem has been analysed in five chapters of this dissertation. Chapter One presents factors which have directly influenced catechisation in the Archdiocese of Przemysl in the research period concerned. Further part of the research, Chapter Two, presents the activity of employees of the Faculty of Catholic Science. The part concerning catechetical supervision has been supplemented with the analysis of catechism and Religious Education teaching programmes and student’s books which are used in the Archdiocese of Przemysl. Chapter Two finished with the analysis of catechisation process of children, young people and adults within movements and associations which are active in the Archdiocese. Chapter Three has been entirely devoted to catechists’ formation. The foundation of the research was a compilation of quantity and quality comparisons in a form of charts and graphs which pictured personal situation of catechists in the Archdiocese of Przemysl. Further part of the research presented formation models of catechists. The models were developed at the Higher Seminary and Theological – Catechetical College in Przemysl. Gathered information about permanent formation of catechists in the Archdiocese and extremely detailed analysis should be considered as particularly valuable result of the study conducted. Various methods of work and discussing up-to-date issues formed a result of a co-operation beetween the Faculty of Catholic Science and Teacher Educational Centre in podkarpackie province, as well as with other educational centres. Chapter Four has been entirely devoted to catechism of children at nursery age, students of primary schools, middle schools, secondary schools and adults. The last chapter is a summary, where certain changes in catechetical work in the Archdiocese of Przemysl were proposed, according to the needs and possibilities.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Marian Zając
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/281
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lukasz_Nycz_ Katechizacja_ w_Archidiecezji_Przemyskiej_w_latach_1990-2015_ed.pdf3,4 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.