Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/270
Tytuł: Historiozbawczy wymiar sakramentów w świetle przepowiadania papieża Benedykta XVI
Tytuły równoległe: Historico-redemptive dimension of sacraments in the light of Pope Benedict’s XVI predicts
Autorzy: Popowski, Michał
Słowa kluczowe: sakramenty; Benedykt XVI; historia zbawienia; sakraments; history of salvation
Data wydania: 6-cze-2018
Abstrakt: Celem rozprawy jest ukazanie historiozbawczego wymiaru sakramentów na podstawie przepowiadania Benedykta XVI, a przez to omówienie fundamentalnych zagadnień w nauczaniu Papieża dotyczących aktualizacji Misterium Chrystusa w sakramentach. Praca jest przedstawiona w trzech rozdziałach zawierających zebrane treści w odniesieniu do poszczególnych sakramentów ułożonych według grup: sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, sakramenty uzdrowienia oraz sakramenty w służbie Kościołowi. Kompozycja rozprawy nawiązuje do czterech głównych aspektów historiozbawczego wymiaru sakramentów: aspekt odwołujący się do wydarzeń ze Starego Testamentu, aspekt odnoszący się do misterium Jezusa Chrystusa, aspekt odwołujący się do liturgii sakramentów oraz aspekt zobowiązujący do przemiany rzeczywistości mocą sakramentów. W tym kluczu zostało przedstawione nauczanie papieża Benedykta XVI o sakramentach wyrażone w jego homiliach i przemówieniach.
The purpose of the thesis is showing historico-redemptive dimension of sacraments on the grounds of Benedict’s XVI predicts and then discussing of fundamental issues in Pope’s teaching concerning actualization of misery play of Christ in sacraments. The thesis consists of three chapters. Each chapter includes content related to particular sacraments according to three groups: sacraments of Christian initiation, sacraments of healing and sacraments on Church service. The composition of the thesis adverts to the four main aspects of historico-redemptive dimension of sacraments. The first one appeals to the event from Old Testament. The second one refers to the misery play of Jesus Christ, another aspect appeals to the sacramental liturgy and the last one is related to transition of the reality thanks to sacraments. In this regard is presented the teaching of Pope Benedict XVI about sacraments included in His homily and speeches.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Waldemar Pałęcki MSF, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/270
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Popowski_Historiozbawczy_wymiar_sakramentow_w_swietle_przepowiadania_papieza_Benedykta_XVI_edited.pdf2,58 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.