Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/269
Tytuł: Personal values and innovative behaviour in organisation
Autorzy: Purc, Ewelina
Słowa kluczowe: wartości; zachowania innowacyjne; pracownicy; przedsiębiorcy; analiza wielopoziomowa; personal values; innovative behaviour; employees; entrepreneurs; multilevel analysis
Data wydania: 11-cze-2018
Abstrakt: Głównym celem rozprawy doktorskiej było zbadanie związków pomiędzy osobistymi wartościami a zachowaniami innowacyjnymi w organizacji. Postawiono hipotezę, że wartości pracowników mają związek z ich zachowaniami innowacyjnymi i że związki te są mediowane przez autonomię w pracy. Postulowano też, że osobiste wartości przedsiębiorców są związane z poczuciem autonomii w pracy ich pracowników, a także - za pośrednictwem autonomii - z ich zachowaniami innowacyjnymi. Aby przetestować postawione hipotezy, przeprowadzono trzy niezależne badania ilościowe. Badanie 1 miało na celu weryfikację struktury czynnikowej i właściwości psychometrycznych Kwestionariusza Zachowań Innowacyjnych, a także opracowanie jego polskiej adaptacji. Celem Badania 2 było przetestowanie związków pomiędzy osobistymi wartościami pracowników a ich zachowaniami innowacyjnymi. Badanie 3 miało na celu przetestowanie wielopoziomowych międzynarodowych związków pomiędzy wartościami przedsiębiorców a autonomią w pracy odczuwaną przez ich pracowników i ich zachowaniami innowacyjnymi. Wyniki badań uzyskane w rozprawie pozwalają na nowe spojrzenie na innowację, ponieważ ujmują złożone relacje pomiędzy wartościami, autonomią w pracy i zachowaniami innowacyjnymi. Projekt badawczy wypełnia lukę widoczną w literaturze i wyjaśnia, w jaki sposób kształtowane są zachowania innowacyjne w organizacji.
The main aim of this dissertation was to investigate the relationships between personal values and innovative behaviour in organisation. It was hypothesised that employees' personal values are related to their innovative behaviour and that these relationships are mediated by job autonomy. What is more, it was postulated that entrepreneurs' personal values are related to their employees' job autonomy and through this mechanism indirectly affect employees' innovative behaviour. In order to test the postulated hypotheses, three independent quantitative studies were conducted. Study 1 aimed at investigating factorial structure and psychometric properties of the Innovative Bahavior Questionnaire and developing its Polish adaptation. The aim of the Study 2 was to test the relationships between employees' personal values and their innovative behaviour. Study 3 aimed at investigating multilevel, multicountry relationships between entrepreneurs' personal values, their employees' autonomy and innovative behaviour. The results obtained in this dissertation bring new insight into innovation theories and research, testing complex relationships between personal values, job autonomy and innovative behaviour in organisation. The research project aims at filling a gap in the literature and explaining how innovative behaviour in organisations is being shaped.
Opis: Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Mariola Łaguna, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/269
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Purc_Personal_values_and_innovative_behaviour_in_organisation_ed.pdf1,12 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.